Sektor informacione tehnologije i telekomunikacije

U Sektoru za informacione tehnologije i telekomunikacije UPS obavljaju se aktivnosti koji se odnose na:

  • Procenu i aktivno preporučivanje i uvođenje najboljih praksi digitalizacije podataka u privredi
  • Unapređenje objedinjenog nacionalnog sistema e-Uprava kao digitalizovanog jedinstvenog sistema u oblasti upreva u Republici Srbiji
  • Projektovanje i uvođenja softverskih rešenja i priprema projektnih zadataka, utvrđivanje i obezbeđivanje realizacije programa, projekata, pilot projekata i potprojekata kojima se razvijaju digitalizovani sistemi
  • Učešće u izradi preporuka za usklađivanje i unapređivanje razvoja informacionih tehnologija, sistema i infrastrukture elektronske uprave i koordinaciju i obezbeđivanje aktivnosti sa drugim organizacijama u praćenj ili realizacije strategija, projekata, planova i programa iz oblasti i delokruga rada UPS-a
  • Ostvarivanje međunarodne saradnje, praćenje međunarodnih i nacionalnih standarda informacione bezbednosti, učestvovanje u pripremi i iplementaciji projekata u oblasti informacionih tehnologija i elektronske uprave, praćenje realizacije preporuka i standarda i drugih akata u vezi su sa delokrugom UPS-a
  • druge poslove u skladu sa statutom UPS-a.

Predsednik predsedništva Sektora informacione tehnologije i telekomunikacije:

Dragan Lazarević, Informatika ad
Mail: info@poslodavci.rs

Nauka i obrazovanje ključni faktori razvoja digitalizacije