Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2023. – rok za podnošenje zahteva: 03. jun 2023.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev. Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je: na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana po unapred definisanim kriterijumima. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana i delatnosti koju će lice obavljati.

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE STRUČNE PRAKSE U AP VOJVODINI U 2023. – rok za podnošenje zahteva:  03. jun 2023.

Aktivna mera zapošljavanja stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, radi sticanja radnog iskustva u struci. Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. Student koji je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10 na fakultetu sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji se nalazi u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, koji se stručno osposobljava treba da ispunjava sledeće uslove: da se vodi kao nezaposleno lice na evidenciji NSZ; da ima završene osnovne akademske studije u obimu do 240 ESPB; da poseduje dokaz koji izdaje fakultet, a kojim se potvrđuje da je u prethodnoj kalendarskoj godini diplomirao s prosekom 9,50-10 i da nema radnog iskustva u struci.

Tokom trajanja stručne prakse Angažovanim licima vrši se:

 1. isplata sredstava u ukupnom mesečnom iznosu od 60.000,00 dinara, na ime novčane naknade i troškova prevoza i
 2. obračun i uplata doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2022. – rok za prijavu: 5. jun 2023.

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija.

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte  i  posebne  uslove:

Opšti uslovi:

 • da je Podnosilac prijave registrovan u APR najkasnije do 01. januara 2020. godine;
 • da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 • da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
 • da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
 • da Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
 • da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija;
 • da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

Posebni uslovi su u pogledu tehničkih kapaciteta, poslovnih kapaciteta, kadrovskih kapaciteta i finansijskih kapaciteta.

TAKMIČENJE ZA NAJBOLJU IDEJU U OBLASTI PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA 2023. (EEPA) – prijave do 23. juna 2023.

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – EEPA je inicijativa Evropske komisije započeta 2006. godine sa ciljem da prepozna i nagradi izuzetne primere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope.  Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika,  obrazovnih programa i poslovnih organizacija. Za učešće je neophodno da se nominovani projekat ili inicijativa sprovodi minimum 15 meseci, odnosno da je ostvarila određene rezultate koji je mogu kvalifikovati za priznanje

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2023.

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.

Osnovni ciljevi su: 1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva: izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira; 2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture; 3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: 1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; 3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

NOVA PODRŠKA UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTIrok za prijavu: 31. decembar 2023.

Razvojna agencije Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede, raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti. Cilj ovog programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, naročito malih i srednjih preduzeća, što će se odraziti i na privredu u celini. Očekuje se, da će ovaj program doprineti povećaju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih uslova u oblasti infrastrukturnih kvaliteta. Ukupan budžet Programa iznosi 100 miliona dinara, a raspoloživa sredstva će se odobravati  pojedinačno korisnicima refundacijom, kao sufinansiranjem u visini do 40%, odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost, za svaku projektnu aktivnost. Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku .

EVROPSKA KOMISIJA – OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE ERAZMUS+ PRIJAVA ZA 2023. GODINU

Evropska komisija je objavila poziv za dostavljanje predloga za 2023. godinu u okviru programa Erazmus+. Glavna karakteristika Erazmus+ ove godine biće mobilnost, a program će nastaviti da podržava kretanje učenika, studenata visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuke (VET), odraslih učenika, mladih ljudi u programima neformalnog učenja, edukatora i osoblja preko granica i ka evropskom iskustvu obrazovanja i obuke.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

OTVOREN POZIV ZA INOVACIONE VAUČERE I PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE – poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.  Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera. Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KREDITNE LINIJE / GARANCIJE GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE