Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE – Krediti za trajna obrtna sredstva u okviru programa sa Evropskom investicionom bankom

Fond za razvoj od 27.02.2024. godine počinje sa prijemom zahteva za kredite za trajna obrtna sredstva iz EIB kreditne linije.

Rok otplate kredita može biti do 5 godina unutar kojeg se može koristiti grejs period do maksimum 1 godine. Sredstva iz ove kreditne linije mogu se koristiti za finansiranje nabavke robe, sirovina, gotovih proizvoda, materijala ili repromaterijala (finansiranje zaliha).

Pravo na korišćenje sredstava po EIB kreditnoj liniji imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije („MidCap”), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima, koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost, jednu od delatnosti sa Liste delatnosti definisane od strane EIB-a i koji imaju dva zadnja pozitivna finansijska izveštaja.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada” – IPA 2020, u filijalama – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje – rok za prijavu na javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta, a ostali do 31. decembra

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja, a paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

– za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje;

 – za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva;

– za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica;

 – za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica.

Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za sport i omladinu – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA U GRADU BEOGRADU ZA PERIOD OD 15. MAJA DO 31. AVGUSTA 2024. GODINE

Posebni programi iz oblasti sporta utvrđeni su Zakonom o sportu i to za sledeće programske aktivnosti: 1. obezbeđivanje uslova i organizacija sportskih kampova za sportski razvoj sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
2. unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko – zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;
3. sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.).

Pravo podnošenja prijave imaju pravna lica koja imaju registrovano sedište na teritoriji grada Beograda i to:

 1. Sportski savez Beograda, u svoje ime i u ime svojih članova; 
 2. Gradski granski sportski savezi;  3. Strukovna udruženja u oblasti sporta; 
 3. Sportske organizacije (sportski klubovi i sportska društva)

Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:

 1. da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
 2. da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
 3. da ima sedište na teritoriji grada Beograda;
 4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 5. da program realizuje na teritoriji Republike Srbije;
 6. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje jednu godinu;
 7. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe čiji je izveštaj o realizaciji prihvaćen u celosti, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
 8.  da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa;
 9. da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – prijave se podnose elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2024. godine

Evropska komisija  organizuje Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva  – European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Cilj takmičenja je da se prepoznaju i nagrade izuzetni primeri podrške i promocije preduzetništva širom Evrope, ali i da se ojača svest o značaju te podrške.

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika,  obrazovnih programa i poslovnih organizacija.

Bitan uslov jeste da se program sprovodi minimum 15 meseci, odnosno da je ostvario određene rezultate koji ga mogu kvalifikovati za priznanje.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti Ministarstvu privrede elektronskim putem najkasnije do 1. jula 2024. godine, a pobednici na nacionalnom nivou predstavljaće našu zemlju na finalnom evropskom takmičenju.

STDF grantovi za pripremu projekata (PPG) – rok za prijave: 02. avgust 2024.

Za bespovratna finansijska sredstva (grant šeme) do 50.000$ mogu aplicirati organizacije civilnog društva, javna uprava, mala i srednja preduzeća, privredna društva i preduzetnici.

U oblasti podrške: Zdravlje i bezbednost hrane, održivi razvoj i izgradnja kapaciteta, životinje.

Prijave se prihvataju na bilo kom od tri radna jezika STDF-a (engleski, francuski i španski) i treba ih dostaviti e-poštom na: stdf.funding@wto.org, koristeći zvanični formular za prijavu.

IPARD Mera 7 – Bespovratna sredstva za ruralni turizam – prijave od 01.07.2024 do 16.08.2024

Usled velikog interesovanja za investicije u banjski, planinski i seoski turizam u Srbiji sredstva namenjena za ovaj vid investicija u okviru IPARD 3 programa su značajno uvećana u odnosu na prethodne konkurse tako da budžet za 2024. godinu iznosi 5.129.608.000,39 dinara.

Mogućnost da konkurišu imaće fizička i pravna lica. Bespovratna sredstva za razvoj ruralnog turizma u okviru IPARD programa su do 75% od vrednosti investicije. Maksimalni iznos IPARD podsticaja je 300.000 evra po projektu. Jedan korisnik može da dobije maksimalno 600.000 evra ukupno u toku trajanja IPARD 3 programa. Korisnici IPARD podsticaja imaju pravo na avansnu isplatu u visini do 50% od odobrenih bespovratnih sredstava. Zahtev za avansnu isplatu podnosi se nakon dobijanja rešenja o odobravanju projekta uz garanciju banke.

Obzirom da se uz zahtev za odobravanje IPARD podsticaja predaje i dokumentacija vezana za izgradnju objekata (projektna dokumentacija, građevinska dozvola…) i da prilikom rangiranja prednost imaju zahtevi koji su ranije predati, preporuka je da se već sada krene sa pripremom projekata za Meru 7 kako bi se obezbedila sva neophodna dokumentacija i prijava bude predata na vreme. Ukoliko je predata dokumentacija kompletna i u skladu sa IPARD zahtevima omogućiće se brži proces administrativne obrade i dobijanje rešenja o odobrenju IPARD subvencija za ruralni turizam.

Podrška za inovacije – prijave do 31. avgusta 2024. godine

Savez ekonomista Srbije u saradnji sa NF Innova pokreće projekat „Podrška za inovacije“, namenjen startap firmama i malim i srednjim preduzećima, čiji je cilj da se u narednom periodu odaberu najbolji inovativni projekti koji će biti predstavljeni na Kopaonik biznis forumu 2025. godine.

– Na ovaj način ubrzaće se razmena ideja i njihova primena, pomoći ćemo skaliranje startapa, malih i srednjih firmi, kao i omogućiti velikim firmama da brže usvoje i primene vredne inovacije, a mladi talenti ostanu u zemlji.

Predstavnici ideja će objasniti kako njihova rešenja menjaju svet, zašto su jedinstvena i kakvu vrednost donose, te zašto su njihovi timovi pravi za razvoj ovih rešenja. U uži izbor će ući deset firmi, kojima će potom biti dodeljeni mentori koji će im pomoći da se plasiraju na najbolji način i uđu u finalni izbor. Pet kompanija koje prođu finalnu selekciju će dobiti priliku da svoja rešenja predstave javno na Kopaonik biznis forumu 2025 gde će poslovni lideri Srbije imati mogućnost da čuju za njih, da bolje upoznaju i razumeju firme i njihove lidere. Preporuka je da prezentacija sadrži maksimalno pet slajdova.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE – rok za podnošenje zahteva: 1. septembar 2024.

Ministarstvo turizma i omladine objavilo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava s ciljem unapređenja kvaliteta turističke ponude. Sredstva će podržati izgradnju i rekonstrukciju smeštajnih kapaciteta, restorana, sportsko-rekreativnih objekata, kao i restauraciju ruralnih objekata. Pored toga, podržaće nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata te unapređenje marketinga ugostiteljske ponude i proizvodnju suvenira.

Pravo na kreditna sredstva imaju privredna društva, preduzetnici u turističkom sektoru i poljoprivredna gazdinstva. Učešće kredita u projektu ograničeno je na 50% ukupne vrednosti, a minimalni iznos odobren za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, dok je za ostala privredna društva 2.000.000 dinara.

Projekte kvalifikuje Fond za razvoj Republike Srbije, a o korišćenju kredita odlučuje ministarstvo formiranjem Komisije. Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda s kamatnom stopom od 1% godišnje, uz valutnu klauzulu. Rok otplate je do 72 meseca, s odložnim rokom od 12 meseci (24 meseca za “green field” investicije) nakon prvog povlačenja sredstava. Otplata se vrši tromesečnim anuitetima, a rok za podnošenje zahteva je 1. septembar.

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. – rok za prijave: do utroška sredstava a najkasnije do 30. septembra 2024.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i realizacija kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA kroz:

 • Poboljšanje pristupačnosti;
 • Obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice;
 • Podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom;
 • Unapređenje kvaliteta zivota osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog zivota.

USAID – Program razvojnih inovacija (DIV) – rok za prijavu: 31. oktobar 2024. godine

Program razvojnih inovacija (DIV) prepoznaje da inovacije mogu imati više oblika.

Primeri razvojnih inovacija koje DIV može da podrži uključuju:

•Nove tehnologije;

•Nove načine isporuke ili finansiranja robe ili usluga;

• Nove poslovne modele;

•Isplativija prilagođavanja postojećim rešenjima;

•Inovacije u politici;

• Društvene ili bihejvioralne inovacije zasnovane na uvidima iz bihejvioralnih nauka; i

•Prikupljanje podataka i evaluacija za merenje društvenih uticaja obećavajućih inovacija.

KONKURS ZA SUBVENCIJE ZA KUPOVINU ELEKTRIČNIH VOZILA – 31. oktobar 2024.

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za subvencije za kupovinu električnih vozila. Zahtevi za kupovinu električnih vozila podnose se Ministarstvu zaštite životne sredine najkasnije do 31. oktobra ove godine, a za tu namenu opredeljeno je 1,45 miliona evra, što je 170 miliona dinara. Pomoć države od 250 do 5.000 evra mogu da dobiju građani, preduzetnici i kompanije.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – PROGRAM GARANCIJA ZA MLADE – Javni pozivi za realizaciju paketa mera u okviru Programa Garancija za mlade IPA 2020 – filijale Niš, Kruševac i Sremska Mitrovicado utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31.12.2024. godine

 1. Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2024. godini uključene u program garancija za mlade ipa 2020
 2. Javni poziv za realizaciju mere sticanja praktičnih znanja u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u program garancija za mlade ipa 2020
 3. Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u program garancija za mlade ipa 2020
 4. Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini koji su uključeni u program garancija za mlade ipa 2020
 5. Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini za nezaposlene koji su uključeni u program garancija za mlade ipa 2020
 6. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih u 2024. godini koji su uključeni u program garancija za mlade ipa 2020
 7. Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošlјavanјe nezaposlenih lica u 2024. godini, koji su uklјučeni u program garancija za mlade ipa 2020
 8. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposleni u 2024. godini uključeni u program garancija za mlade ipa 2020

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo – rok za prijavu: 31. decembar 2024.

Podsticajna sredstva investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticanja kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

IZAZOV ZA INOVATIVNA REŠENJA ZA ZELENU TRANZICIJU SRPSKE PRIVREDE – rok za prijavu: 31. decembar 2024.

Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

1. dekarbonizacija i zelena industrija

2. cirkularna ekonomija – očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,*

3. smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,

4. zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti,

5. uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

NOV CIKLUS BESPOVRATNOG FINANSIRANJA ZA TRANSFORMACIJU POSLOVANJA

SME HUB je inovativni projekat koji ima za cilj podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji u procesu poslovne transformacije radi ostvarivanja saradnje sa multinacionalnim kompanijama. Da bi ušla u ovaj projekat, domaća MSP moraju ispunjavati određene kriterijume, uključujući minimum 15 zaposlenih, postojanje firme od najmanje 3 godine, godišnji prihod od najmanje 200 hiljada evra i vlasništvo od najmanje 51% koje pripada Srbima.

U prethodnih 6 meseci, 5 domaćih firmi je započelo transformaciju poslovanja putem SME HUB-a, s namerom da ostvare saradnju sa 4 multinacionalne kompanije u vrednosti od 467.000 CHF. Tokom ovog perioda, fokus će biti na unapređenju performansi preduzeća i transformaciji poslovanja kako bi se ispunili zahtevi i standardi globalnog tržišta i multinacionalnih kompanija.

SME HUB čini stručni tim koji dolazi iz privrede i bavi se transformacijom poslovanja lokalnih firmi, pružajući podršku u partnerstvima sa multinacionalnim kompanijama. Ovaj tim ima misiju da transformiše poslovanje domaćih firmi i poveže ih sa velikim kompanijama uz finansijsku podršku, nudeći bespovratna sredstva.

SME HUB ima zadatak i da poveže multinacionalne kompanije sa odgovarajućim domaćim dobavljačima, finansira modernizaciju poslovanja i koordinira procese kako bi eliminisao eventualne prepreke za uspostavljanje saradnje. Krajnji cilj ovog projekta je da domaća preduzeća koja uđu u program postanu dobavljači multinacionalnim kompanijama i time prošire svoje poslovanje na globalnom tržištu.

KONKURS ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – rok za prijavu: do utroška sredstava

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600 miliona dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

OTVOREN POZIV ZA INOVACIONE VAUČERE I PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE – poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.  Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera. Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

JAVNI POZIVI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA REALIZACIJU PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2024. GODINU

 1. JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH U 2024. GODINI – do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 2. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2024. GODINI – poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15. maj 2024. godine.
 3. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2024. GODINI – poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 15. maj 2024. godine.
 4. JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJU ZARADE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BEZ RADNOG ISKUSTVA U 2024. GODINI – do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. decembra 2024. godine.
 5. JAVNI POZIV ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM KOJE SE ZAPOŠLJAVAJU POD POSEBNIM USLOVIMA U 2024. GODINI – do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. decembra 2024. godine.
 6. JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE RADNE AKTIVACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 7. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STRUČNE PRAKSE U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 8. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 9. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA VISOKIM OBRAZOVANJEM U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 10. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU MERE PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE SA SREDNJIM OBRAZOVANJEM U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.
 11. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA ZA POTREBE POSLODAVCA ZA ZAPOSLENOG U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 31. oktobra 2024. godine.
 12. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU MERE OBUKA NA ZAHTEV POSLODAVCA U 2024. GODINI – rok za prijavu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 29. novembra 2024. godine.

KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KREDITNE LINIJE / GARANCIJE GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE