Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

OTVOREN JAVNI KONKURS ZA DODELU NACIONALNIH PRIZNANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADUrok za podnošenje prijava je 21. mart 2023.

Povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji, koji se obeležava 28. aprila, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa socijalnim partnerima, organizuje Konkurs za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa ciljem promovisanja dobre prakse u ovoj ove oblasti.

Nacionalna priznanja koja se dodeljuju su: Povelja „28. april”,  Plaketa „28. april” i  Pohvalnica „28. april”.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti pravna i fizička lica, odbori za bezbednost i zdravlje na radu pri organizacijama, kao i udruženja za izuzetna postignuća u ovoj oblasti. Navedena priznanja za 2022. godinu, biće dodeljena na manifestaciji koja će biti održana povodom obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu i Dana bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2023. – rok za prijavu: 21.03.2023.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samstalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita  kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavaca, bez zasnivanja radnog odnosa. Program stručne prakse se finansira od 6 do 12 meseci za ukupno 100 nezaposlenih lica.

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2023.– rok za prijavu: 21.03.2023.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci za koju je stečeno visoko obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, predviđeno kao poseban uslov za rad na određenim poslovima iz pretežne delatnosti poslodavaca, uz zasnivanje radnog odnosa.

UNAPREĐENJE TURISTIČKOG SEKTORA U EVROPI PUTEM DIGITALNIH ALATA I INOVACIJA (Boosting the tourism sector in Europe through digital tools and innovation) rok za podnošenje prijava: 31. mart 2023.

Cilj ovog javnog poziva podrška turističkim MSP kroz unapređenje veština, izgradnju kapaciteta i saradnju; negovanje saradnje između turističkih MSP i aktera u digitalnom eko-sistemu; obezbeđivanje mentorstva i podrške odabranim MSP; Negovanje umrežavanja na evropskom nivou nudeći MSP pristup međunarodnim platformama i mrežama saradnje. Maksimalni iznos po učesniku: 3500 evra. Maksimalno trajanje: 6 meseci, do 31. oktobra 2023. Pravo učešća imaju: hoteli i sličan smeštaj; smeštaji za kraće boravke, kampovi, rekreativni auto kampovi; putne agencije, tour operateri, službe za rezervisanje i srodne aktivnosti.

IZAZOV ZA INOVATIVNA REŠENJA ZA ZELENU TRANZICIJU SRPSKE PRIVREDErok za prijavu: 31. mart

Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede. Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

  • dekarbonizacija – smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije,
  • cirkularna ekonomija – očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
  • smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
  • zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, i
  • uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Na Izazov mogu da se prijave javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, lokalne samouprave i upravljači zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo. Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi.

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA KUPOVINU NOVE OPREME U 2023. GODINI rok za prijave: zaključno sa 13.aprilom2023.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za početak, unapređenje ili povećanje obima proizvodnje.Podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa. Cilj ovog konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme privrednim društvima čije se sedište nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i koja realizuju investicioni projekat na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine.

Oprema koja je predmet Konkursa mora da bude nova, nabavljena od kredibilnog dobavljača (proizvođač, distributer) koji nije povezano lice sa podnosiocem. Oprema domaćeg dobavljača mora se nabaviti direktno od proizvođača, sem u slučaju ekskluzivnog distributera.

PROJEKAT VELIKA MALA PRIVREDA – GRANTOVI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA IZ POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE rok za prijavu: 27. april 2023.

Projekat Velika mala privreda je raspisao godišnji poziv za dodelu grantova u okviru svog Fonda za transformaciono partnerstvo i inovacije (TPI), namenjen osnaživanju učesnika na tržištu Srbije kako bi se pospešio rast malih i srednjih preduzeća. Konkurs se odnosi na aktivnosti iz sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i proizvodnje mašina i opreme, uz stvaranje prilika i u oblastima digitalizacije, zelene ekonomije i kreativnih industrija.

KONKURS CHINA-CEEC TAKMIČENJE MLADIH U INOVACIJAMA I PREDUZETNIŠTVU rok za prijavu: 30. april 2023.

Otvoren je prvi konkurs CHINA-CEEC takmičenje mladih u inovacijama i preduzetništvu, koje organizuje Istraživački centar za saradnju u oblasti inovacija CHINA-CEEC iz Džeđanga, Kine.
Oblasti u okviru kojih se organizuje takmičenje odnose se na digitalnu ekonomiju, e-trgovinu, biomedicinu i zdravstvenu zaštitu, zelenu energiju, nove materijale itd.

StarTech KONKURS ZA GRANTOVE: rok za prijavu 03. maj 2023.

Domaći inovatori mogu da se prijave za bespovratna sredstva u iznosu i do 100.000 dolara. StarTech program otvorio je treći godišnji konkurs namenjen neformalnim timovima, startapovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, koji žele da ulože novac u razvoj inovativnog proizvoda, izlazak na domaće i inostrano tržište ili transformaciju poslovanja uvođenjem novih tehnologija. U okviru trećeg godišnjeg konkursa, možete konkurisati za bespovratna finansijska sredstva u vrednosti od 15.000 do 100.000 dolara, a izabrani korisnici podeliće i do 1.000 sati ekspertske podrške za razvoj biznis plana, marketinškog nastupa, zaštitu intelektualne svojine, finansijsko planiranje ili druge aspekte poslovanja.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2023. godine

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude.

Osnovni ciljevi su: 1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva: izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja, restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete, nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima, unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude, dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira; 2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture; 3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima: 1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma; 3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

NOVA PODRŠKA UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTIrok za prijavu: 31. decembar 2023.

Razvojna agencije Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede, raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti. Cilj ovog programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, naročito malih i srednjih preduzeća, što će se odraziti i na privredu u celini. Očekuje se, da će ovaj program doprineti povećaju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih uslova u oblasti infrastrukturnih kvaliteta. Ukupan budžet Programa iznosi 100 miliona dinara, a raspoloživa sredstva će se odobravati  pojedinačno korisnicima refundacijom, kao sufinansiranjem u visini do 40%, odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost, za svaku projektnu aktivnost. Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku .

EVROPSKA KOMISIJA – OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE ERAZMUS+ PRIJAVA ZA 2023. GODINU

Evropska komisija je objavila poziv za dostavljanje predloga za 2023. godinu u okviru programa Erazmus+. Glavna karakteristika Erazmus+ ove godine biće mobilnost, a program će nastaviti da podržava kretanje učenika, studenata visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuke (VET), odraslih učenika, mladih ljudi u programima neformalnog učenja, edukatora i osoblja preko granica i ka evropskom iskustvu obrazovanja i obuke.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

OTVOREN POZIV ZA INOVACIONE VAUČERE I PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE – poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.  Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera. Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KREDITNE LINIJE / GARANCIJE GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE