Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA/OPREME, RAČUNARSKE OPREME, SOFTVERA ILI USLUGE U CILJU INOVIRANJA I DIGITALIZOVANJA PROCESA PROIZVODNJE I OPERACIJA U DOMENU MARKETINGA I TRGOVINE U 2023. rok za prijavu: 28. septembar 2023.

Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška ženskom preduzetništvu kroz realizaciju inovativnih ideja, unapređenje poslovnog procesa, podsticanje zapošljavanja i sveobuhvatne digitalne transformacije u AP Vojvodini.

Pod ŽENSKIM PREDUZETNIŠTVOM, u smislu ovog Pravilnika, podrazumevaju se preduzetnice koje lično vode poslovanje i obavljaju zastupanje ili privredna društva čije su vlasnice žene sa najmanje 51% udela u istim i u kojima su žene odgovorna lica i zakonske zastupnice (direktorke), upisane u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu APR).

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći. Sredstva su namenjena za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2023. godini.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju preduzetnice1 i privredna društva sa najmanje 51% u vlasništvu žena, sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koja su:

1) upisana u registar APR najkasnije do 30. decembra 2022. godine (na neodređeno vreme i imaju aktivan status) i
2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica ili su preduzetnice paušalni poreski obveznici.

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I TRANSFERA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2023. GODINI – rok za prijavu: 30. septembar 2023.

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2023. godini.

Subvencije i transferi namenjeni za razvoj turizma koriste se za sledeće namene:

• izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);
• uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti;
• uređenje javnih površina (trgovi, platoi, amfiteatri, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, plaže);
• izgradnja/uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma (uređenje obala reka i jezera, izgradnja marina, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, panoramski putevi, zabavni adrenalin parkovi i dr.);
• rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, pozorišta, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima
• postavljanje turističke signalizacije i info – pultova.

KONKURS ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI – rok za prijavu: 2. oktobar 2023.

Ovaj konkurs raspisuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

1) poboljšanje pristupačnosti;
2) obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice,
3) podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom,
4) unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog života.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU – II Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023.rok za prijavu: 4. oktobar 2023.

Predmet II Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023. godini je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 4.000.000,00 dinara bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, odnosno troškova transporta, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Konkurs se realizuje kroz 2 komponente, i to:

Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa.

Pod Komponentom 2 podrazumeva se nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija[1], čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost privrednog društva – podnosioca prijave i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača, a koja je neophodna za uspostavljanje novog ili proširivanje postojećeg komercijalnog angažmana sa multinacionalnom kompanijom.

JAVNI POZIV RAZVOJNA POMOĆ SRBIJE – Transfer znanja i inovativnih rešenja u države u regionu – rok za prijavu: 10.10.2023.

U partnerstvu i saradnji sa Vladom Republike Srbije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisuje javni poziv za učešće u Izazovu koji je namenjen privatnim i javnim preduzećima, univerzitetima i istraživačkim institutima u Republici Srbiji. Cilj ovog javnog poziva je transfer znanja i primena inovativnih rešenja koja se mogu koristiti kao odgovor na različite razvojne izazove i krizne situacije u Republici Severnoj Makedoniji, Republici Albaniji, Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini.

Javni poziv podržava Vlada Republike Srbije u okviru zvanične razvojne pomoći koju pruža kako bi se ojačali ekonomski potencijali u Severnoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti subjekti iz Srbije sa projektima koji sadrže rešenja, proizvode ili usluge koji su već efikasno primenjeni u Srbiji i dokazani u praksi, a imaju potencijal za širenje i u regionu. Projekti mogu biti iz oblasti: bezbednosti i dostupnosti hrane, održivog turizma, novih digitalnih usluga, rešenja i platformi.

Ove oblasti su odabrane imajući u vidu aktuelne izazove i poremećaje na globalnom tržištu hrane, naročito u lancu snabdevanja, i potrebu da se svima omogući nesmetan pristup zdravoj i bezbednoj hrani. Takođe se imao u vidu potencijal za razvoj turizma u regionu i njegov značaj za održivi razvoj, posebno kada je reč o smanjenju otpada, prihvatanju cirkularne ekonomije, promovisanju lokalne hrane i kulture i očuvanju prirode i biodiverziteta. Treća oblast je odabrana s obzirom da digitalni servisi mogu da pomognu u smanjenju digitalnog jaza i nejednakosti i doprinesu većoj uključenosti ranjivih društvenih grupa.

KATAPULT PROGRAM – rok za prijave: 16. oktobar 2023. do 13 časova

Fond za inovacionu delatnost, podržan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Svetske banke i Evropske unije, objavio je treći javni poziv za inovativna startap preduzeća kroz Katapult program. Cilj ovog akceleratora je pružanje finansijske i mentorske podrške timovima koji žele da ostvare svoje poslovne vizije i osvoje globalno tržište.

Startap preduzeća koja se prijave imaju mogućnost da dobiju bespovratna sredstva u rasponu od 20.000 EUR (za Ideation kategoriju preduzeća) do 50.000 EUR (za Scale-up kategoriju preduzeća). Dodatno, preduzeća koja obezbede kvalifikovanu investiciju u roku od devet meseci nakon završetka akceleracije mogu dobiti dodatnih 300.000 EUR bespovratnog novca.

Uz finansijsku podršku, startap preduzećima su na raspolaganju mentorstvo, savetovanje, mreža investitora, edukativni programi, razmena iskustava i mogućnost korporativnog partnerstva.

Katapult program je deo “Projekta akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji”, koji ima za cilj jačanje inovativnog preduzetništva i naučnih istraživanja. Aplikacionu formu možete preuzeti OVDE.

JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE PAKETA USLUGA ZA MLADE I ŽENE PREDUZETNICE – U okviru Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini Ministarstva privrede – rok za prijavu: 31. decembar 2023.

Javni poziv za sprovođenje paketa usluga za mlade i žene preduzetnice objavljen je u skladu sa Programom standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2023. godini, Ministarstva privrede, koji se realizuje preko Razvojne agencije Srbije i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

1)    Paket usluga za mlade

Paket usluga koje ARRA pružaju mladima u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA mladom potencijalnom ili novoosnovanom preduzetniku, starosti od 18 do 35 godina. Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, jedne/više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati.

2)    Paket usluga za žene preduzetnice

Paket usluga koje ARRA pružaju ženama preduzetnicama u okviru ovog programa podrazumevaju pomoć stručnog lica iz ARRA privrednom subjektu čiji osnivač ili vlasnik je žena ili je žena jedan od vlasnika sa većinskim udelom u vlasništvu (minimum 50%) i jedan od zakonskih zastupnika. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Pomoć se sastoji od raspoloživih standardizovanih savetodavnih usluga, jedne ili više specijalizovanih obuka  i mentoring usluge u trajanju do 40 sati. Obuka „Obuka za početnike u poslovanju” je obavezna za preduzetnice koje su registrovane u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

NOVA PODRŠKA UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI rok za prijavu: 31. decembar 2023.

Razvojna agencije Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede, raspisala Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti. Cilj ovog programa je unapređenje konkurentnosti, bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga na tržištu, olakšavanje pristupa tržištima i povećanje konkurentnosti, naročito malih i srednjih preduzeća, što će se odraziti i na privredu u celini. Očekuje se, da će ovaj program doprineti povećaju nivoa korišćenja standarda u proizvodnji i organizaciji poslovanja, sertifikaciji proizvoda, sistema menadžmenta i povećanju korišćenja drugih uslova u oblasti infrastrukturnih kvaliteta. Ukupan budžet Programa iznosi 100 miliona dinara, a raspoloživa sredstva će se odobravati  pojedinačno korisnicima refundacijom, kao sufinansiranjem u visini do 40%, odnosno do 60% iznosa opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost, za svaku projektnu aktivnost. Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku .

JAVNI POZIV ZA FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE U BIZNISU I PREDUZETNIKE DO 35 GODINA rok za podnošenje prijava: 31. decembar 2023.

Finansijska podrška je namenjena za  nabavku opreme, alata i dostavnih vozila, tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora, kao i operativne troškove (do 20% ukupnog ulaganja).

Iz Budžeta RS je izdvojeno 300 miliona dinara za ovaj program, a sredstva će biti dodeljena bespovratno. Javni poziv je otvoren do utroška 35% raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa, a najkasnije do 31. decembra 2023. godine.

Pravo prijave na Javni poziv imaju:

  • preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2021, 2022. ili 2023. godini;
  • preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koja su registrovana u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 35 godina.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2023. – rok za prijave: najkasnije do 31. decembra 2023.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 900.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2023. GODINI MINISTARSTVA PRIVREDE –  rok za prijavu: do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2023.

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama. Cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

 Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

  1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara
  2. nove opreme za izvođenje građevinskih radova

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro i mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon) prema finansijskim izveštajima za 2021. godinu; 2) preduzetnici registrovani u APR.

KONKURS ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – rok za prijavu: do utroška sredstava

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600 miliona dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

EVROPSKA KOMISIJA – OBJAVLJEN POZIV ZA PODNOŠENJE ERAZMUS+ PRIJAVA ZA 2023. GODINU

Evropska komisija je objavila poziv za dostavljanje predloga za 2023. godinu u okviru programa Erazmus+. Glavna karakteristika Erazmus+ ove godine biće mobilnost, a program će nastaviti da podržava kretanje učenika, studenata visokog obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuke (VET), odraslih učenika, mladih ljudi u programima neformalnog učenja, edukatora i osoblja preko granica i ka evropskom iskustvu obrazovanja i obuke.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

OTVOREN POZIV ZA INOVACIONE VAUČERE I PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE – poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.  Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera. Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KREDITNE LINIJE / GARANCIJE GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE