Javni pozivi i konkursi

Unija poslodavaca Srbije

STDF grantovi za pripremu projekata (PPG) – rok za prijave: 01. mart 2024.

Za bespovratna finansijska sredstva (grant šeme) do 50.000$ mogu aplicirati organizacije civilnog društva, javna uprava, mala i srednja preduzeća, privredna društva i preduzetnici.

U oblasti podrške: Zdravlje i bezbednost hrane, održivi razvoj i izgradnja kapaciteta, životinje.

Prijave se prihvataju na bilo kom od tri radna jezika STDF-a (engleski, francuski i španski) i treba ih dostaviti e-poštom na: stdf.funding@wto.org, koristeći zvanični formular za prijavu.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA ULAZAK U LANCE DOBAVLJAČA MULTINACIONALNIH KOMPANIJA U 2023. GODINI – rok za prijavu: do 04. marta 2024.

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima za cilj podizanje kapaciteta privrednih društava u svrhu uključivanja u međunarodne lance vrednosti multinacionalnih kompanija.

Namena bespovratnih sredstava: Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu i konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi.

Pod podrškom za ulaganje u materijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • Kupovina i instalacija proizvodne i procesne opreme visokih performansi;
 • Kupovina opreme za ulaznu kontrolu sirovina
 • Kupovina neophodnog specifičnog novog alata ili pribora
 • Kupovina i instalacija autonomnih robota sa sposobnošću učenja i kobota
 • Unapređenje prostornog kapaciteta.

Pod podrškom za ulaganje u nematerijalnu imovinu podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane lance vrednosti
 • Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija
 • Troškovi izrade prototipa ili probne serije proizvoda koji se isporučuje MNK
 • Pokrivanje troškova terenskog uvida u poslovne performanse Podnosioca prijave od strane predstavnika MNK (dijagnostika).
 • Pokrivanje troškova godišnjeg ulistavanja na referentne interaktivne platforme namenjene povezivanju dobavljača iz ciljanih sektora
 • Naknada troškova plaćanja premije osiguranja.

Konsultantska podrška za unapređenje poslovnih performansi podrazumeva se sprovođenje sledećih aktivnosti:

 • Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK
 • Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja
 • Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišćenje automatizovanih alata za karijerno vođenje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja
 • Konsultantska podrška za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima
 • Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK
 • Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije
 • Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/dobavljaci  i verifikacijom internet adrese.

EmpoWomen – inovativan program namenjen preduzetnicama u deep-tech sektoru – rok za prijave: 8. mart 2024.

Ovaj program pruža podršku ženama koje vode startape u ranoj fazi u Evropi. Program nudi bespovratna finansijska sredstva: Učesnice imaju šansu da osiguraju do 60.000 evra bespovratnih sredstava, sa ciljem podsticanja rasta i razvoja njihovih startapa.

Akceleracione usluge i program pripreme za investicije: Obezbeđen je pristup akceleracionim uslugama i sveobuhvatnom programu pripreme za investicije, sa ciljem opremanja učesnica neophodnim veštinama i znanjem za privlačenje potencijalnih investitora.

Promocija brendova na tržištima EU: Program omogućava značajnu vidljivost na tržištima Evropske Unije, pomažući startapima da dopru do šire publike i potencijalnih klijenata.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE objavila je javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada” – IPA 2020, u filijalama – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje – rok za prijavu na javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta, a ostali do 31. decembra

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja, a paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

– za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje;

 – za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva;

– za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica;

 – za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA PROMOCIJU IZVOZA U 2023. GODINI – rok za prijavu: najkasnije do 27. marta 2024.

Razvojna agencija Srbije se sprovođenjem ovog programa opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, unapređenje njihove konkurentnosti i postojećih proizvodnih kapaciteta u cilju povećanja prihoda od izvoza odabranih proizvodnih delatnosti, uravnoteženje platnog bilansa i unapređenje ugleda Republike Srbije u međunarodnoj poslovnoj zajednici, kao i povećanje plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju aktivnosti u okviru najmanje dve različite mere intervencije.

Podržane mere intervencije: ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u realizaciji aktivnosti u okviru sledećih mera intervencija:

1. Konsultantska podrška za potrebe kreiranja razvojne strategije pozicioniranja na ciljanom tržištu

2. Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga

 • Izrada marketing plana;
 • Izrada idejnog rešenja/nacrta dizajna i redizajna jednog ili više proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja zahtevima ciljanog tržišta;
 • Prilagođavanje web stranice on-line prodaji ili kupovina nove platforme namenjenoj za elektronsku trgovinu.

3. Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

 • Sticanje atesta, homolgacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljano tržište;
 • Ulistavanja jednog ili više proizvoda u trgovinske lance;
 • Ulistavanja jednog ili više proizvoda na globalne online prodavnice ili specijalizovane online prodavnice;
 • Implementacija i sertifikacija/resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 ili HACCP, u slučaju da se Podnosilac bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda i proizvodnjom pića.

4. Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti (sprovođenja jedne ili više obuka u cilju sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu)

5. Samostalno izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 • Samostalno izlaganje na jednom ili više međunarodnih sajmova;
 • Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;
 • Učešće na jednom ili više online sajmova, vebinara i događaja).

6. Unapređenje proizvodnih sposobnosti

 • Analiza opravdanosti nabavke opreme;
 •  Nabavka opreme, do tri godine starosti računajući do trenutka objavljivanja Javnog poziva.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/izvoz

KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA, TRANSFERA I DOTACIJA NAMENjENIH ZA PROJEKTE PROMOCIJE, EDUKACIJE I TRENINGA U TURIZMU U 2024. GODINI – rok za prijavu: 29. mart 2024.

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija, transfera i dotacija namenjenih za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u 2024. godini do iznosa 105.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.

POZIV ZA FINANSIRANJE INOVACIJA U PRIVATNOM I AKADEMSKOM SEKTORU rok za prijave : 01. april 2024.

Fond za inovacionu delatnost objavio je drugi javni poziv u okviru IPA projekta “Povećanje inovacionih kapaciteta i rasta malih i srednjih preduzeća”. Cilj ovog poziva je pružanje podrške privatnom i akademskom sektoru u Srbiji kroz finansiranje inovativnih projekata.

Bespovratna finansijska podrška namenjena je razvoju novih proizvoda, usluga i tehnologija, a ostvarena je u partnerstvu sa Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija uz podršku Evropske unije.

Drugi javni poziv obuhvata tri programa podrške Fonda:

 • Program ranog razvoja: Ovaj program podstiče inovativno preduzetništvo i podržava startape u ranoj fazi razvoja. Fond obezbeđuje finansijsku podršku do 120.000 evra, s učešćem Fonda od 70% po pojedinačnom projektu. Fokus je na razvoju inovacija koje imaju komercijalni potencijal.
 • Program sufinansiranja inovacija: Namijenjen je podršci preduzećima koja već imaju pozicionirane tehnološke inovacije. Visokotehnološkim preduzećima na raspolaganju je do 500.000 evra, uz učešće Fonda od 60 do 70% ukupnog budžeta pojedinačnog projekta. Ovaj program podržava realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija.

Program saradnje nauke i privrede: Ovaj program unapređuje industrijska istraživanja kroz zajedničku saradnju privatnog sektora i naučnoistraživačkih organizacija. Fond dodeljuje konzorcijumima do 500.000 evra, s učešćem Fonda od 60 do 70% u ukupnom budžetu pojedinačnog projekta. Cilj je stvaranje ili unapređenje komercijalno isplativih proizvoda i usluga.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ZA USVAJANJE PRINCIPA POSLOVANJA U MEĐUNARODNIM LANCIMA VREDNOSTI U 2023. GODINI – rok za prijavu: do 29. aprila 2024.

Razvojna agencija Srbije se sprovođenjem ovog programa opredelila da podrži kreiranje okvira za uspostavljanje komercijalnih odnosa između multinacionalnih kompanija i domaćih privrednih subjekata, a sve u cilju ostvarivanja bolje integracije stranih ulagača u lokalni ekonomski sistem, s jedne strane, kao i usvajanje principa poslovanja međunarodnih lanaca vrednosti od strane lokalnih kompanija.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti za finansiranje opravdanih troškova vezanih za realizaciju najmanje dve projektne aktivnosti, od kojih jedna mora biti „Sprovođenje evaluacije poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne interaktivne platforme.

Ovim Programom podržava se finansiranje opravdanih troškova nastalih u sprovođenju aktivnosti koje su podržane u okviru mera intervencija Podrška za unapređenje konkurentnosti i digitalizacije i Konsultanstka podrška za unapređenje poslovnih performansi.

Pod podrškom za unapređenje konkurentnosti i digitalizacije podrazumeva se sprovođenje sledećih projektnih aktivnosti:

 • Sertifikacija sistema kvaliteta prema zahtevima industrijskih standarda specifičnih za Podržane delatnosti
 • Uvođenje softverskih rešenja u cilju optimizacije i digitalizacije postojećih proizvodnih procesa, odnosno kupovina softvera i implementacija
 • Izrada web stranice i optimizacija u internet pretraživačima
 • Troškovi ulistavanja na referentne interaktivne platforme
 • Sprovođenje evaluacije poslovnih performansi koja prethodi ulistavanju na referentne interaktivne platforme
 • Pretplata na referentne interaktivne platforme

Pod podrškom za unapređenje poslovnih performansi podrazumeva se sprovođenje sledećih projektnih aktivnosti:

 • Konsultantska podrška za optimizaciju proizvodnih i poslovnih procesa koji su potrebni za ispunjenje zahteva MNK, a u skladu sa očekivanim standardima upravljanja proizvodnim procesima u podržanim delatnostima, posebno optimizacija postojećih proizvodnih linija, uspostavljanje serijske proizvodnje i primena kontrole kvaliteta
 • Konsultantska podrška za uvođenje ili unapređenje korporativnog upravljanja
 • Konsultantska podrška za unapređenje i optimizaciju procesa upravljanja kadrovima kroz definisanje organizacionog profila privrednih društava i korporativne kulture i korišćenje automatizovanih alata za karijerno vođenje zaposlenih i selekciju prilikom zapošljavanja
 • Konsultantska podrška za uključivanje tj. uvođenje pravila, procedura i izveštavanja u vezi sa ESG faktorima
 • Konsultantska podrška za pripremu koja prethodi sprovođenju terenskog uvida u poslovne performanse od strane MNK ili uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda menadžmenta kvaliteta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 18001, ISO 45001, ISO 27001 i sl.) i uvođenja sistema kvaliteta prema zahtevima standarda koji su specifični i neophodni za podržane delatnosti
 • Konsultantska podrška za usklađivanje sa zahtevima zelene industrije
 • Konsultantska podrška za planiranje uvođenja softverskih rešenja, odnosno mapiranje procesa koje prethodi uvođenju softverskih rešenja.

Prijave se podnose elektronskim putem na Portalu Agencije, kreiranjem korisničkog naloga na linku

PROGRAM DIGITAL EUROPE – rok za prijave 29. maj 2024.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija obavestilo je sve zainteresovane da će naredni poziv u okviru programa Digital Europe biti objavljen 13. februara 2024. godine.

Poziv će biti otvoren od 29. februara 2024. godine, a rok za prijavu je 29. maj 2024. godine. Evaluacije rada će se sprovoditi od 10. juna do 12. jula 2024. godine, kako je saopštila Evropska komisija. Na osnovu Sporazuma „Digitalna Evropa” pravna i fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji mogu u Evropskoj uniji da apliciraju za finansiranje projekata i u ravnopravnom su položaju sa subjektima iz zemalja punopravnih članica Evropske unije kada je reč o dodeli bespovratnih sredstava iz fondova EU i to u nekim od sledećih oblasti digitalizacije: veštačka inteligencija, računarstvo visokih performansi (High Performance Computing – HPC), napredne digitalne veštine i razvoj i primeni digitalnih kapaciteta i interoperabilnosti.

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE – rok za podnošenje zahteva: 1. septembar 2024.

Ministarstvo turizma i omladine objavilo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava s ciljem unapređenja kvaliteta turističke ponude. Sredstva će podržati izgradnju i rekonstrukciju smeštajnih kapaciteta, restorana, sportsko-rekreativnih objekata, kao i restauraciju ruralnih objekata. Pored toga, podržaće nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata te unapređenje marketinga ugostiteljske ponude i proizvodnju suvenira.

Pravo na kreditna sredstva imaju privredna društva, preduzetnici u turističkom sektoru i poljoprivredna gazdinstva. Učešće kredita u projektu ograničeno je na 50% ukupne vrednosti, a minimalni iznos odobren za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro pravna lica je 500.000 dinara, dok je za ostala privredna društva 2.000.000 dinara.

Projekte kvalifikuje Fond za razvoj Republike Srbije, a o korišćenju kredita odlučuje ministarstvo formiranjem Komisije. Kreditna sredstva se realizuju preko Fonda s kamatnom stopom od 1% godišnje, uz valutnu klauzulu. Rok otplate je do 72 meseca, s odložnim rokom od 12 meseci (24 meseca za “green field” investicije) nakon prvog povlačenja sredstava. Otplata se vrši tromesečnim anuitetima, a rok za podnošenje zahteva je 1. septembar.

Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2024. – rok za prijave: do utroška sredstava a najkasnije do 30. septembra 2024.

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programa koje realizuju udruženja građana registrovana na teritoriji Republike Srbije čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i realizacija kampanje SRBIJA BEZ BARIJERA kroz:

 • Poboljšanje pristupačnosti;
 • Obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad udruženja kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo puno i ravnopravno učešće u životu zajednice;
 • Podizanje svesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom;
 • Unapređenje kvaliteta zivota osoba sa invaliditetom, posebno žena i mladih, jačanjem njihovih kapaciteta i stvaranja mogućnosti za puno i efektivno učešće i uključenost u sve oblasti društvenog zivota.

USAID – Program razvojnih inovacija (DIV) – rok za prijavu: 31. oktobar 2024. godine

Program razvojnih inovacija (DIV) prepoznaje da inovacije mogu imati više oblika.

Primeri razvojnih inovacija koje DIV može da podrži uključuju:

•Nove tehnologije;

•Nove načine isporuke ili finansiranja robe ili usluga;

• Nove poslovne modele;

•Isplativija prilagođavanja postojećim rešenjima;

•Inovacije u politici;

• Društvene ili bihejvioralne inovacije zasnovane na uvidima iz bihejvioralnih nauka; i

•Prikupljanje podataka i evaluacija za merenje društvenih uticaja obećavajućih inovacija.

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo – rok za prijavu: 31. decembar 2024.

Podsticajna sredstva investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo, dodeljuju se u cilju podsticanja stvaralaštva u oblasti audiovizuelne proizvodnje, podsticanja kulturnih i privrednih aktivnosti i povećanja zaposlenosti u vezi sa audiovizuelnom proizvodnjom u Republici Srbiji, kao i promocije potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti.

NOV CIKLUS BESPOVRATNOG FINANSIRANJA ZA TRANSFORMACIJU POSLOVANJA

SME HUB je inovativni projekat koji ima za cilj podršku malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji u procesu poslovne transformacije radi ostvarivanja saradnje sa multinacionalnim kompanijama. Da bi ušla u ovaj projekat, domaća MSP moraju ispunjavati određene kriterijume, uključujući minimum 15 zaposlenih, postojanje firme od najmanje 3 godine, godišnji prihod od najmanje 200 hiljada evra i vlasništvo od najmanje 51% koje pripada Srbima.

U prethodnih 6 meseci, 5 domaćih firmi je započelo transformaciju poslovanja putem SME HUB-a, s namerom da ostvare saradnju sa 4 multinacionalne kompanije u vrednosti od 467.000 CHF. Tokom ovog perioda, fokus će biti na unapređenju performansi preduzeća i transformaciji poslovanja kako bi se ispunili zahtevi i standardi globalnog tržišta i multinacionalnih kompanija.

SME HUB čini stručni tim koji dolazi iz privrede i bavi se transformacijom poslovanja lokalnih firmi, pružajući podršku u partnerstvima sa multinacionalnim kompanijama. Ovaj tim ima misiju da transformiše poslovanje domaćih firmi i poveže ih sa velikim kompanijama uz finansijsku podršku, nudeći bespovratna sredstva.

SME HUB ima zadatak i da poveže multinacionalne kompanije sa odgovarajućim domaćim dobavljačima, finansira modernizaciju poslovanja i koordinira procese kako bi eliminisao eventualne prepreke za uspostavljanje saradnje. Krajnji cilj ovog projekta je da domaća preduzeća koja uđu u program postanu dobavljači multinacionalnim kompanijama i time prošire svoje poslovanje na globalnom tržištu.

KONKURS ZA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – rok za prijavu: do utroška sredstava

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za sprovođenje ovog programa su 600 miliona dinara. Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnice, mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNJE prijava do utroška sredstava

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa finansijske podrške korisnicima projekata IPA programa teritorijalne saradnje ima za cilj jačanje regionalne konkuretnosti i saradnje kroz realizaciju partnerskih projekata, kao i unapređenje i održivost institucionalnih kapaciteta u kreiranju i realizaciji projekata. Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi korisnici IPA programa teritorijalne saradnje, ukoliko ispunjavaju sledeće opšte uslove: da su u većinskom domaćem vlasništvu, registrovani na teritoriji Republike Srbije; da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa; da za istu namenu za koju konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalne samouprave ili donatorskih organizacija; da imaju obezbeđeno samostalno finansijsko učešće; da su potpisali  ugovor sa ugovaračkim/regulatornim telom IPA programa.

OTVOREN POZIV ZA INOVACIONE VAUČERE I PROGRAM TRANSFERA TEHNOLOGIJE – poziv je otvoren sve do utroška opredeljenih sredstava u iznosu od 100.000.000 dinara

Fond za inovacionu delatnost je obezbedio finansijsku podršku za inovativne projekte preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija kroz dodelu inovacionih vaučera i Programa transfera tehnologije.  Mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge naučnoistraživačkih organizacija za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju na raspolaganju su inovacioni vaučeri. Jednom podnosiocu prijave može biti odobreno više inovacionih vaučera. Vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća.

Takođe, naučnoistraživačkim organizacijama je ponovo dostupan i Program transfera tehnologije koji pruža finansijsku podršku za povećanje sposobnosti i efikasnosti u komercijalizaciji pronalazaka, u iznosu do 2.400.000 dinara po pojedinačnom projektu. Fond podržava finansiranje odobrenog projekta u celosti, odnosno do 100% ukupno odobrenog budžeta projekta. Sredstva za ovaj poziv opredeljena su u iznosu od 176.000.000 dinara.

MERA PODRŠKE PREDUZEĆIMA POGOĐENIM RUSKO-UKRAJINSKOM KRIZOM

Vlada Republike Srbije je donela odluku o Aneksu 2 Osnovnog ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Ova mera utvrđuje povlastice u otplati kredita za domaća preduzeća čije je poslovanje usmereno na tržišta Ruske Federacije, Ukrajine i Belorusije. Produžen uticaj pandemije i kriza izazvana dešavanjima u Ukrajini, značajni su negativni faktori koji doprinose promeni u privrednim aktivnostima, i to naročito onih preduzeća čije je poslovanje direktno ili indirektno vezano za izvoz ili uvoz roba i usluga iz Rusije, Ukrajine, i Belorusije, odnosno onih koji imaju saradnju sa privrednim subjektima iz ovih država. Putem ove mere, bankama je omogućeno zaključenje aneksa ugovora sa privrednim subjektima -korisnicima kredita, kojim će se regulisati refinansiraje obaveze iz prve garantne šeme, a sve u cilju očuvanja njihove likvidnosti. Prema navodima zvaničnika, reč je o podršci dostupnoj za oko 1.400 preduzeća.

KONKURSI RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

KREDITNE LINIJE / GARANCIJE GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE