Usluge

Unija poslodavaca Srbije

Status reprezentativnog socijalnog partnera na nacionalnom nivou, u skladu sa zakonom, omogućio je UPS, da predstavlja glas poslodavaca u sledećim organima i telima:

 • Socijalno ekonomskomim savetima organizovanim na republičkom i lokalnom nivou
 • UO Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
 • UO Nacionalne službe za zapošljavanje
 • UO i NO Fonda solidarnosti
 • Nacionalnom prosvetnom savetu
 • Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Savetu za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost Ministarstva privrede
 • Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i u
 • Radnim grupama za izradu zakonskih regulativa i drugih propisa, kolektivnih ugovora, te nacionalnih akcionih planova i dr.

Unija poslodavaca Srbije štiti opšta i pojedinačna prava i interese članova u oblasti radno-socijalnog zakonodavstva, odnosima sa organima i telima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, u odnosima sa sindikatima i u oblasti kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, kao i u radnim sporovima.

Unija poslodavaca Srbije za svoje članove omogućava:

 • Predstavljanje i zastupanje interese u odnosima sa Vladom, drugim domaćim i stranim institucijama i organizacijama, sindikatima
 • Sveobuhvatne poslovne informacije i obaveštenja o zakonskoj regulativi od značaja za poslovanje privrednih subjekata, informacije o standardima i regulativi Evropske unije
 • Pravne savete
 • Besplatne pravne savete iz oblasti naplate potraživanja
 • Učešće na sastancima, radionicama, okruglim stolovima, konferencijama
 • Učešće u Programu treninga i usavršavanja menadžera (PETUM) – obuke kreirane na osnovu konkretnih potreba privrednih subjekata
 • Učešće na međunarodnim skupovima, sajmovima i forumima poslodavaca
 • Internet prezentacija na Sajtu UPS
 • Direktno uključenje u najveću globalnu mrežu poslodavaca koja okuplja 145 poslodavačkih organizacija, članica IOE (Međunarodne organizacije poslodavaca)

Povezujući privredna društva i preduzetnike u zemlji i na međunarodnom planu, UPS je potvrđena kao nezavisan glas srpske privrede.