Principi delovanja UPS

Unija poslodavaca Srbije misija i vizija

Principi

Unija poslodavaca Srbije, kao jedini legitimni predstavnik poslodavaca u domaćem socijalnom dijalogu i predstavnik statusnih interesa svojih članova u međunarodnim okvirima, držeći se svoje Misije i Vizije, deluje u skladu sa određenim principima na čijoj osnovi izgrađuje odnose između svojih članova, ali i sa državnim organima i sindikatima.

1. Unija poslodavaca Srbije je nevladina i nestranačka organizacija

UPS zastupa interese poslodavaca u dijalogu sa državnim organima i sindikatima bez zadiranja u političko delovanje svojih pojedinačnih članova i njihovo političko opredeljenje.

2. Članstvo u Uniji poslodavca Srbije je dobrovoljno

Princip dobrovoljnosti predstavlja demokratsku tekovinu kojom se izražava volja pojedinca da svoje interese usklađuje sa interesima drugih, radi stvaranja uslova za ravnopravni položaj svih privrednih subjekata na tržištu.

3. Svi članovi imaju pravo da učestvuju u radu Unije poslodavaca Srbije

Svaki član ima pravo da iznosi predloge za unapređenje rada i dostavlja informacije za koje procenjuje da su od značaja za Uniju i stoga treba da budu razmatrane na organima UPS. Učestvovanje poslodavaca u radu tela i organa Unije predstavlja izraz njihove zainteresovanosti da doprinesu stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta.

4. Članstvo u UPS podrazumeva plaćanje članarine

Kao nevladina organizacija zasnovana na principu dobrovoljnosti, Unija poslodavaca Srbije ne ostvaruje prihode iz državnih (budžetskih) izvora. Kontinuirano trajanje ove samofinansirajuće organizacije najbolji je dokaz da poslodavci u Srbiji prepoznaju značaj i potrebu zajedničkog nastupa pred državnim organima i sindikatima, čime postižu potpunu autonomiju delovanja i odlučivanja. Redovna uplata članarine Uniji poslodavaca Srbije obezbeđuje finansijsku nezavisnost, čime su predupređeni svi pokušaji vršenja eksternih pritisaka i uticaja centara moći. Plaćanje članarine je obavezno, ali je njen iznos takav da je prilagođen realnim mogućnostima. Na osnovu člana 15. stava 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, uplaćena članarina priznaje se kao rashod u poreskom bilansu najviše do 0,1% ukupnog prihoda.

5. Socijalni dijalog za prevazilaženje sukoba na relaciji poslodavac – zaposleni

Kao predstavnik sveta kapitala, Unija radi na uspostavljanju partnerskih odnosa između poslodavaca i predstavnika radnika. Formiranje novih tržišnih odnosa nakon decenija kontrolisane privrede neminovno je dovelo do sukoba interesa na relaciji poslodavac – zaposleni. UPS se zalaže za prevazilaženje sukoba putem socijalnog dijaloga i pregovaranja, bez nanošenja štete materijalnom položaju radnika. Sa pozicije reprezentativne poslodavačke organizacije, Unija se angažuje na stvaranju preduslova za dalju izgradnju aktivnih i ravnopravnih partnerskih odnosa sa predstavnicima izvršne vlasti i predstavnicima radnika.

6. Poštovanje i primena svih zakona uz zalaganje za zakonsku ravnopravnost svih privrednih subjekata

Evropska integracija Srbije podrazumeva uspostavljanje stabilnog pravnog poretka i garantovanje pravne sigurnosti. Ostvarivanje ovog cilja postiže se striktnim poštovanjem zakona i njihovog sprovođenja u praksi. Kao organizacija koja aktivno učestvuje u izradi zakonskih rešenja, Unija poslodavaca Srbije i njeni članovi preuzimaju i deo odgovornosti za njihovu implementaciju. Uvođenje i popularizacija evropskih standarda rada, poslovanja i ponašanja, uz zalaganje za zakonsku ravnopravnost svih privrednih subjekata bez obzira na veličinu i značaj, doprineće da poslodavci prihvate moderne metode delovanja, koje omogućavaju ostvarivanje boljih rezultata i rast profitabilnosti poslovanja.

7. UPS se zalaže za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja

Imperativi Unije poslodavaca Srbije u potpunosti su kompatibilni sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija: iskorenjivanje ekstremnog siromaštva i gladi; postizanje univerzalnog osnovnog obrazovanja; promovisanje jednakosti polova; smanjenje smrtnosti kod dece; borba protiv AIDS, malarije i drugih oboljenja koja predstavljaju pretnju zdravlju celokupnog čovečanstva; ekološka održivost i stvaranje globalnog partnerstva za razvoj.

8. Kodeks poslovne etike Unije poslodavaca Srbije

Uloga poslodavaca u uspostavljanju zdravog privrednog ambijenta nezamisliva je bez odgovornog prihvatanja i primene etičkih načela kojima se definišu pravila ponašanja i delovanja poslodavaca, radi uspostavljanja odnosa poštovanja i poverenja između poslodavaca i ostalih privrednih učesnika. Kodeks poslovne etike UPS predstavlja dokument u kome su precizno navedene sve dužnosti i obaveze primernog i časnog poslodavca, kao i sankcije Unije prema članovima koji se ogreše o Kodeks.


Misija Unije 

Unija je nezavisna organizacija slobodno udruženih poslodavaca, koja predstavlja kolektivni glas poslodavaca, zastupa i štiti njihove interese i pomaže poslodavcima da unaprede poslovanje. Unija promoviše odgovorno poslovanje, održivi razvoj i unapređenje privrednog ambijenta. 

Unija poslodavaca Srbije, kroz svoju misiju i aktivnosti, kao odgovoran socijalni partner, nastoji da doprinese sprovođenju i razvoju ljudskih prava i međunarodnih standarda rada, a prvenstveno onih koji se odnose na dostojanstvo na radu i temeljna prava radnika – zabranu prisilnog rada i rada dece, slobodu udruživanja, prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje, zabranu svih oblika diskriminacije, rodnu ravnopravnost, odnosno ravnopravnost polova i ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima, jednako nagrađivanje za jednak rad i rad iste vrednosti i drugih prava.


Vizija Unije

Unija poslodavaca Srbije – vodeća i najuticajnija organizacija poslodavaca u Srbiji i regionu. Bićemo prepoznati kao lideri odgovornog poslovanja i ključni generator održivog poslovnog okruženja, sa ciljem unapređenja položaja poslodavaca, zaposlenih i društva u celini, kao i konkurentnosti privrede Republike Srbije, jer Jaka privreda je jaka Srbija.