Savet osnivača

Unija poslodavaca Srbije

Savet osnivača ima savetodavnu i kontrolnu funkciju u Uniji poslodavaca Srbije.

Savet osnivača Unije čine lica, koja su u svojstvu poslodavaca potpisala Osnivački akt Unije poslodavaca Srbije (1994. godine), kao i poslodavci koji su pristupili Uniji tokom 1994. godine i isti su u njenom članstvu na dan stupanja na snagu Statuta Unije. Prema Statutu UPS, član Saveta osnivača može postati svaki poslodavac koji je u članstvu Unije 10 godina neprekidno i uredno je ispunjavao sve svoje obaveze prema Uniji, može podneti pisanu molbu Savetu za prijem u njegovo članstvo. O molbi odlučuju članovi Saveta na prvoj narednoj sednici većinom glasova prisutnih.

Članstvo u Savetu osnivača traje dok traje članstvo u Uniji.

Članovi Saveta osnivača Unije:

  • Nebojša Atanacković, Centar-Boban doo
  • Dragan Mijanović, Altamed doo
  • Boško Savković, Alternativa
  • Miloš Nenezić, TRAYAL Korporacija ad
  • Ivan Kovačević, Đuro Salaj ad