Potpisan sporazum Socijalnih partnera o boljim uslovima za zapošljavanje i dostojanstven rad mladih

Na kolegijumu Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije koji je održan 14. decembra potpisan je sporazum između Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata SrbijeUGS NEZAVISNOST u okviru kog su se socijalni partneri saglasili da zajedno utiču na  dalji razvoj socijalnog dijaloga i saradnje u oblasti socijalne i ekonomske politike, a naročito politike zapošljavanja mladih. Ključne tačke ovog sporazuma se odnose na ulaganje zajedničkih napora na uključivanju socijalnih partnera u sve faze kreiranja i implementacije politike zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou, počev od strateških dokumenata za priključivanje Evropskoj uniji.

Sindikati i poslodavci su se složili da je neophodno da:

  • Nastave aktivno učešće u kreiranju aktivnih mera politike zapošljavanja u Republici Srbiji i ukazuju na potrebu povećanja budžetskih izdvajanja, posebno za mere aktivacione politike za koje postoje jasni i nedvosmisleni indikatori da su najefikasnije;
  • Zajedno promovišu legalan rad i aktivnije pristupe u informisanju učenika u srednjim školama i fakultetima o štetnim posledicama neformalne ekonomije;
  • Daju pun doprinos u daljem razvoju socijalnog dijaloga u oblasti obrazovanja kroz izgradnju partnerstva sa školama i drugim obrazovnim institucijama: upoznaju mlade sa svetom rada i preduzetništva, da učestvuju u oblikovanju školskih programa, organizuju karijerne dane u svojim kompanijama, da utiču na oblikovanje obrazovnih profila i uključuju se u razvoj koncepta dualnog obrazovanja, njegovo sprovođenje i nadzor;
  • Daju doprinos u uspostavljanju sistemske povezanosti poslodavaca, škola i fakulteta, posebno u postizanju kvaliteta i povećanju obima praktične nastave za mlade;
  • Doprinose stvaranju i realizaciji programa koji utiču na sticanje radnog iskustva mladih, kroz organizovanje radnih praksi, uključivanje mladih u projekte i slično;
  • Da iniciraju, zajedno sa mladima iz digitalne sfere rada, donošenje adekvatnog pravnog okvira za njihovo uključivanje u legalno poslovanje;
  • Da promovišu preduzetništvo i preduzetničku kulturu mladih kao jedan od oblika njihovog ekonomskog osamostaljivanja.

Sporazum socijalnih partnera o stvaranju mogućnosti za dostojanstven rad mladih rezultat  je projektnih aktivnosti koji je za cilj imao jačanje saradnje i socijalnog dijaloga u Srbiji, a velika podrška je dobijena od CISU fonda u okviru programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske. Vodeću ulogu u implementaciji je imao FIC iz Danske, nevladina organizacija posvećena socijalnom razvoju i jačanju inkluzije. Partneri u Srbiji su Unija poslodavaca Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost”. Implementaciju u Srbiji koordinira Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC).

Više o postignutim rezultatima i primerima  dobre prakse u oblasti obrazovanja i zapošljavanja mladih iz Kraljevine Danske, diskutovaće se na Konferenciji koja će se održati u Beogradu 30. januara 2019. godine.

Informacije o projektu 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *