Zahtevi poslodavaca iz drumskog transporta u procesu EU integracija

Predstavnici udruženja poslodavaca iz delatnosti drumskog transporta, okupljeni u Uniji poslodavaca Srbije, i to: Gransko udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja Srbije, Poslovno udruženje drumskog transporta „Panontransport“ i Poslovno udruženje drumskog saobraćaja „Srbijatransport“, učestvovali su na šestoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, održanoj dana 18. januara 2019. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovom prilikom su dostavili i usaglašene stavove i predloge u vidu dokumenta – Strateški ciljevi razvoja drumskog transporta u EU i pozicija Republike Srbije, uz komentar ključnih problema i predloge daljih aktivnosti, koji dajemo u nastavku:

 1. Funkcionalno tržište – Smanjenje fiskalnih i administrativnih prepreka i efikasniji sistem drumskog transporta, što treba da utiče na povećanje konkurentnosti prevoznika ali i povećanje broja zaposlenih, odnosno kreiranje novih radnih mesta. Favorizuje se primena digitalnih tehnologija u sprovođenju propisa koja bi učinila. (U velikoj meri propisi Republike Srbije su usklađeni sa regulativama EU 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009, a delimično i sa regulativom 1370/2007).

Prepreke u Srbiji:

 • Nepostojanje nacionalnog tela za upravljanje javnim drumskim prevozom (tereta i putnika) i logističkim operacijama, koje bi u saradnji sa privrednim subjektima i udruženjima prevoznika kreralo nacionalnu transportnu politiku države, ali i uticalo na otklanjanje problema u međunarodnom prevozu (dugo čekanje na graničnim prelazima, carinske i druge procedure, bilateralni sporazumi itd.). Bitna funkcija ovog tela bi bila i  prikupljanje statističke i drugih tačnih i pouzdanih podatka radi aktivnog delovanja i korekcije sistema drumskog prevoza u cilju njegove optimizacije i racionalizacije. Aktivno učešće u kreiranju novih propisa (Zakon o bezbednosti saobraćaja – nedostatak vozača, uslovi definisani propisima SR Nemačke, učešće u radnim grupama). Starosni uslov za vozače D kategorije (24 godine), bez olakšica za kvalifikacija stečene kroz legalan sistem kao i uslov C kategorije (što nema u zakonodavstvu država EU). Kontrola bilateralnih proporcionalnosti u dozvolama, u porezima, u tretmanu prevoznika itd. Predlog je osnivanje nacionalnog tela (direkcije, uprave itd.), što je potencirano i u izmeni pomenute regulativa EU koji se nalazi u proceduri (nacionalna tela, nacionalni registri, razmena podataka).
 • Nepostojanje nacionalne strategije obavljanja linijskog drumskog prevoza putnika:

*Na relaciji NS – BG postoji 75 polazaka od 5.00 do 23.00, što za 18 časova ili  1.080 minuta daje prosečan interval ispod 15 minuta.

* Linije Nova Pazova – Batajnica, Pančevo – Beograd, Novi Sad – Sremski  Karlovci, imaju isti tretman i zahtevaju iste procedure za registraciju i  obavljanje prevoza kao i linije Subotica – Vranje, Beograd – Prijepolje ili Šabac – Niš.

Republika Slovenija i Republika Mađarska upravljaju linijskim drumskim prevozom na nivou države, a Republika Hrvatska na nivou lokalne samouprave i  županije. Predlog je izrada nacionalne strategije koja bi uticala na bolji ekonomski položaj prevoznika kroz jasno utvrđene troškove obavljanja prevoza (naročito na nivou lokalnih saomouprava), kako bi se osigurao kvalite usluge korsnicima prevoza, ali i sprečile damping cene koje urušavaju sistem.

 • Siva-crna ekonomija u prevozu putnika sa učešćem oko 40% u sektoru drumskog prevoza putnika, gde se kao izvor finansiranja pojavlju sredstva isplaćena gotovinski, na ime troškova odlaska i dolaska zaposlenih na posao i sa posla, bez računa (fakture) ili vozne karte, kao validnog finansijskog dokumenta koji dokazuhe da je prevoz izvršio legalni licencirani prevoznik (drumski ili železnički). Predlog je da se gotovinske isplate bez validnog dokaza oporezuju kao lična primanja. Pored značajnih ušteda u budžetu, isplatom realnih a ne fiktivnih i uvećanih troškova, ovo bi doprinelo smanjenju sive ekonomije jer bi nelegalni prevoznici ostali bez velikog broja putnika koji koriste njihove usluge, a finansiraju ih upravo iz pomenute naknade (Primer: Zrenjanin – Novi Sad – 5 sudija iz ZR koji rade u NS i koji koriste usluge nelegalnog prevoza).
 • Nekonkurentnost domaće transportne privrede, naročito u poređenju sa zemljama okruženja, zbog visokih nameta putem akciza na dizel gorivo, što smanjuje konkurentni potencijal celokupne privrede. Zemlje u okruženju imaju daleko nižu vrednost akciza, a posebno favorizuju javne drumske prevoznike gde i na tako niske cene odobravaju iznos refakcije (Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, itd.), te tako povećavaju konkurentnost domaćih prevoznika ali i privrede na međunarodnom tržištu. Istovremeno sprečavaju i nelegalno tržište goriva i destimulišu kupovinu goriva u inostranstvu. Predlog je povećanje refakcija akcize za licencirane drumske prevoznike.
 1. Fer uslovi za mobilne radnike uz pojednostavljenje propisa i unapređenje međudržavne saradnje radi kontrole sprovođenja socijalnih propisa uz primenu novih digitalnih tehnologija (smart tahografi od juna 2019. godine).

Srbija je skoro u potpunosti implementirala socijalne propise za mobilne radnike u drumskom transportu koji su definisani regulativama EU 561/2006, 164/2014 i 2002/15EZ.

 1. Dekarbonizacija – Stimulisanje čistih tehnologija ali i upotrebe javnog prevoza putnika, naročito prevoza dnevnih migranata na relacijama uokviru jednog grada i pripadajućeg gravitacionog područja (regije).

Nema pomaka ni bitnih inicijativa u ovom smeru.

 1. Digitalizacija
 • Tiketing sistemi
 • Buking sistemi i e-kupovina voznih karata
 • Praćenje kretanja vozila
 • Nove tehnologije u funkciji povećanja bezbednosti saobraćaja
 • Sakupljanje bitnih podataka radi analitike i upravljanja drumskim transportom.

Inače, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji prеdstаvlја stаlnо tеlo – platformu, u оkviru kоје sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја, о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.

Zato se iskreno nadamo, da će argumentovani stavovi i preporuke poslodavaca iz delatnosti transporta, dati mnogo utemeljeniju i širu osnovu za proces pregovora naših državnih organa sa Evropskom unijom u ovom sektoru.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *