Preduzetnici u privatnoj medicinskoj praksi u obavezi da prijave nedeljni raspored rada APR-u

Preduzetnici koji u oblasti zdravstva obavljaju privatnu praksu dužni su da do 11. oktobra ove godine podnesu Agenciji za privredne registre registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi.

Ova obaveza u skladu je sa članom 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i članom 53. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti u članu 56. stav 3. predviđa da preduzetnici koji obavljaju privatnu praksu, baš kao i zdravstvene ustanove, imaju obavezu da APR-u prijave nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena.

Privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a njeni podaci će, po službenoj dužnosti, biti objedinjeni sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu, koja će početi da se vodi u Agenciji počevši od 11. oktobra 2020. godine, zajedno sa Registrom zdravstvenih ustanova.

Radno vreme privatne prakse prijavljuje se podnošenjem registracione prijave promene podataka-obavezni podaci+dodatak 14 uz dokaz o uplati naknade od 750,00 dinara.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *