NESTANDARDNI – Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora

Usled velikih promena u ekonomiji i društvu svedoci smo i brzih promena u svetu rada. Radni odnos, kako ga do sada poznajemo, u velikoj meri se menja na način da se sve više pojavljuju tzv. nestandardni ili atipični oblici rada, a samim tim i atipični radnici.

Ubrzani tehnološki napredak, digitalizacija i brojni društveni činioci dovode do pojave platformskog rada, rada na daljinu, automatizacije procesa rada, fleksibilnijeg zapošljavanja sa jedne strane, ali i do nedostatka (kvalifikovane) radne snage kojoj su sada potrebna nova znanja i nove veštine kako bi mogla da odgovori novim potrebama privrede.

Projekat ATIPICAL, koji finansira Generalni direktorat za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, ima za cilj da indentifikuje potrebe „atipičnih” radnika u uslužnom sektoru.

Atipični oblici rada u uslužnom sektoru poslednjih godina su u porastu zbog tehnološkog razvoja i drugih društvenih promena. Međutim, ovi radnici često doživljavaju nesigurnost i nemaju sigurnost posla. Stoga ovaj projekat nastoji da identifikuje pojam atipičnih radnika, postojeće oblike atipičnog rada u uslužnom sektoru i njegovu zakonsku regulativu, sa ciljem unapređenja prava radnika i garantovanja njihovog učešća na svim nivoima.

Partneri na projektu su:

 • Serbian Association of Employers – SAE (Srbija)
 • Federation of Polish Entrepreneurs – FPP (Poljska)
 • Bulgarian Chamber of Commerce and Instury – BCCI (Bugarska)
 • The National Union of Employers – RUZ/NUE (Slovačka)
 • Confederación de Empresarios de Andalucia –CEA (Španijia)
 • Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia – CATUS (Srbija)
 • Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid – CSIT Unión Profesional (Španija)
 • Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, CONF.SAL (Italija)


12. maj 2023. ONLINE SASTANAK EKSPERATA

Dana 12. maja 2023. godine održan je onlajn sastanak eksperata na projektu „Nestandardni: Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora“ na kojem su učestvovale sledeće organizacije:

 • Federacija poljskih preduzetnika – FPP, (Poljska)
 • Bugarska privredna i industrijska komora – BCCI (Bugarska)
 • Nacionalna unija poslodavaca – RUZ/NUE (Slovačka)
 • Konfederacija preduzetnika Andaluzije – CEA (Španija)
 • Unija poslodavaca Srbije – SAE (Srbija)
 • Savez samostalnih sindikata Srbije – CATUS (Srbija)
 • Koalicija nezavisnih sindikata radnika Madrida – CSIT Union Profesional (Španija) 
 • Konfederacija autonomnih sindikata radnika Italije – CONF.S.A.L. (Italija)

Na ovom događaju, predstavnici organizacija učesnica, raspravljali su o definisanju pojma atipičnog radnika, razmenjivali informacije u pogledu različititih oblika radnog angažovanja i zapošljavanja, kao i postojećih pravnih regulativa. Pored toga, razmatrana su pitanja vezana za izvođenje faze projekta koja se odnosi na analizu postojećeg stanja kada su u pitanju pomenute grupe radnika, sa naglaskom na ciljne grupe koje treba da učestvuju u istraživanju putem anketa i intervjua, kako bi se dobile relavantne informacije.

Kako bismo pokušali da dođemo do definicije pojma atipičnog radnika, ali i da identifikujemo najčešće atipične oblike rada koji trenutno postoje u našoj zemlji, sprovodimo istraživanje putem ankete kojoj možete pristupiti putem sledećeg linka: https://forms.gle/TCMYSxYyPNR1RehL6

Anketa je anonimna, za nju Vam nije potrebno predznanje i tiče se samo Vaših stavova i razumevanja u pogledu pojma atipičnog radnika i atipičnih oblika rada.

 


28. i 29. septembar 2023. – PRVA ONLINE EVROPSKA RADIONICA

Prva online evropska radionica projekta “NESTANDARDNI: Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora” održana je onlajn 28 i 29. septembra 2023. godine, okupljajući organizacije poslodavaca i radnika iz više evropskih zemalja, učesnica projekta.

Tokom prvog dana radionice okarakterisano je atipično zapošljavanje i zapošljavanje sa klasičnim radnim odnosom, sagledavajući evropske i nacionalne zakonske regulative svake zemlje učesnice projekta. Izveštaj Srbije je pohvaljen kao detaljan i informativan, ističući se statističkim podacima. U nastavku sastanka, rasprava se fokusirala na definisanje atipičnog radnika i prepoznavanje specifičnosti njihovog angažovanja u uslovima tržišnih promena. Učesnici su pozvani i da daju svoj doprinos prilikom kreiranja teksta o atipičnim radnicima za međunarodne časopise, naglašavajući važnost regulisanja njihovog položaja. Drugi dan radionice posvećen je socijalnom dijalogu i pravima atipičnih radnika, s posebnim osvrtom na sindikalno organizovanje i socijalnu zaštitu.

Zaključak radionice je da fleksibilnost u svetu rada mora da postoji i da savremen način života diktira i nove uslove poslovanja, a sve više će uticati na menjanje klasičnih radnih odnosa (čemu naročito doprinose globalizacija, digitalizacija, automatizacija radnih procesa, pojava veštačke inteligencije). Ali, sa druge strane,  moramo voditi računa o radnicima, zaštiti njihovih prava i socijalnoj zaštiti. Između ta dva izazova stalno se mora tražiti i uspostavljati novi balans.

 


14. i 15. decembar 2023. – DRUGA ONLINE EVROPSKA RADIONICA, ŠPANIJA

U Malagi, Španija, 14. i 15. decembra 2023. godine je uspešno održana druga radionica u okviru projekta “Nestandardni – Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora”. Radionica je bila posvećena identifikaciji atipičnih oblika rada i analizi položaja atipičnih radnika u složenoj geopolitičkoj situaciji sveta.

Prvog dana, učesnici su razmenjivali iskustva o različitim oblicima atipičnog rada u nacionalnim okvirima, s posebnim osvrtom na zakonodavstvo i praksu. Partneri su predstavljali situaciju na tržištu rada, nove oblike poslova i uticaj tehnoloških promena. Naglašena je važnost socijalnog dijaloga i saradnje između socijalnih partnera kako bi se poboljšao položaj atipičnih radnika.

Kroz interaktivan dijalog, učesnici su razlikovali tipične i atipične oblike rada, analizirajući pozitivne i negativne aspekte atipičnog rada. Fleksibilnost, uticaj na radno vreme i mogućnost rada van prostorija poslodavca istaknuti su kao pozitivni aspekti, dok su neizvesnost, nedostatak socijalne zaštite i niske zarade predstavljene kao izazovi atipičnog rada.

Drugog dana, fokus je bio na zaštiti prava atipičnih radnika i razmatranju političkog dokumenta. Učesnici su izrazili spremnost da potpišu dokument koji će uzeti u obzir različite nacionalne kontekste i poslati signal Evropskoj komisiji o potrebi prepoznavanja i garantovanja prava atipičnim radnicima.

Zaključci radionice ukazuju na izazove definisanja atipičnog radnika u dinamičnom svetu rada, s naglaskom na evoluciji zanimanja u uslovima industrijske revolucije. Razmena iskustava i uspostavljanje smernica za prilagođavanje novim oblicima rada predstavljaju ključne korake ka inkluzivnijem tržištu rada.

 

E-FLAJERI

Tokom projekta biće pripremljeni flajeri sa najvažnijim informacijama o projektu, aktivnostima i rezultatima

E-flajer #1 NESTANDARDNI: Uključivanje atipičnih radnika – primer uslužnog sektora

ALATI ZA UČENJE

U okviru projekta pripremljen su alati za Vaše detaljnije informisanje i učenje o najvažnijim pojmovima radnog zakonodavstva kada je u pitanju tzv. standardni radni odnos, ali i drugi oblici radnog angažovanja koje nazivamo atipičnim ili nestandardnim.

Naše radno zakonodavstvo još uvek ne uključuje definiciju radnika, već prepoznaje različite oblike angažovanja van radnog odnosa. Važno je upoznati se i sa nekim drugim oblicima radnog angažovanja koje naš zakon još uvek ne reguliše, ali su oni prepoznati u EU zakonodavstvu. Takođe, možete da se upoznate i sa najvažnijim EU Direktivama koje se odnose na pojedine segmente iz oblasti prava radnika.

Pripremljeni alati uključuju jedinstven dokument pod nazivom Training toolkit Atypical i e-platforma za učenje.

KOMPARATIVNI IZVEŠTAJ

Partneri na sprovođenju projekta su pripremili, nakon sprovedenog istraživanja, uporedni izveštaj u kome se možete upoznati o najvažnijim pojmovima i oblicima atipičnog rada. Istraživanje je obavljeno putem intervjua i onlajn ankete.

Izveštaj je dostupan na engleskom jeziku pod nazivom Comparative report

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *