Ukinuta obaveza poslodavcima da isplaćuju naknadu zarade porodiljama i potom zahtevaju refundaciju

Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom, koji je stupio na snagu 1. jula 2018. godine, od istog datuma oslobađa poslodavce obaveze da isplaćuju naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta zaposlenim porodiljama. Ovu obavezu je na sebe preuzelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će iz Budžeta Republike Srbije direktno uplaćivati neto iznos na tekući račun korisnika, a poreze i doprinose na odgovarajuće račune poreske uprave.

Za ostvarivanje pomenutog prava, potrebno je popuniti zahtev na odgovarajućem obrascu, koji se preuzima sa sajta nadležnog ministarstva rada, a u zavisnosti od toga koje pravo će se koristiti.

Osim popunjenog zahteva, potrebno je priložiti izveštaj lekara o privremenoj sprečenosti za rad za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta (tzv. doznaku), rešenje poslodavca o odobrenom odsustvu sa rada i fotokopiju kartice tekućeg računa porodilje.

U skladu sa ovim novinama, zahtev i gore pomenutu dokumentaciju, porodilje će od 1. jula podnositi nadležnoj gradskoj-opštinskoj upravi, tj. službi dečije zaštite u mestu prebivališta, a sve ostale potrebne informacije i dokaze pribavljaće naknadno lokalne samouprave preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Bitno je istaći da se osnovica naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji iznosi su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

Mesečni iznos naknade zarade, obračunava se na osnovu utvrđene mesečne osnovice naknade zarade u srazmeri broja radnih dana u petodnevnoj radnoj nedelji, u kojima se ostvaruje pravo u datom mesecu i ukupnog broja radnih dana u tom mesecu.

Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, obračunava se iznos naknade zarade, koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *