Donet novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Poštovani poslodavci, želimo da Vas obavestimo da je dana, 21.11.2018. godine stupio na snagu novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji će početi sa primenom devet meseci od dana stupanja njegovog na snagu, tačnije 21.08.2019. godine.

Zakon je donet sa ciljem da se obezbedi zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Ovim propisom se uređuje pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka, načela obrade, prava lica na koje se podaci odnose, obaveze rukovalaca i obrađivača podataka o ličnosti, kodeks postupanja, prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne oraganizacije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, pravna sredstva, odgovornost i kazne u slučaju povrede prava fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti, kao i posebni slučajevi obrade. Zakonom se takođe uređuje i pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi u svrhe sprečavanja, istrage i otkrivanja krivičnih dela, gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenja krivičnih sankcija, uključujuči sprečavanje i zaštitu od pretnji javnoj i nacionalnoj bezbedenosti, kao i slobodni protok takvih podataka.

Zakon je u velikoj meri usklađen sa Opštom uredbom 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka, koja se u svim državama članicama Evropske unije direktno primenjuje počev od 25.05.2018. godine.

Vaša Unija poslodavaca Srbije

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *