Registrovanje primaoca na sistem elektronskih faktura po automatizmu

Od 1. jula 2022. godine nastaje nova obaveza u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju – obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronske fakture izdate od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora. Navedene obaveze ispunjavaju se pomoću sistema elektronskih faktura (SEF).

Ministar finansija doneo je akt koji se odnosi na primenu Zakona o elektronskom fakturisanju

S tim u vezi ukazujemo na odredbe Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, koji propisuje način i postupak registracije na SEF (Sistem elektronskih faktura), način pristupanja i korišćenja SEF-a i način korišćenja podataka koji su dostupni u SEF-u.

Takođe, ovaj pravilnik propisuje i slučaj registrovanja na SEF po automatizmu.

Ovo znači da, ukoliko se kroz pristup SEF-u zahteva izdavanje fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu.

U navedenom slučaju, primaocu će biti upućeno obaveštenje o tome na adresu elektronske pošte koja je registrovana u Agenciji za privredne registre ili iz drugog odgovarajućeg registra – iz tog razloga ukazujemo da ukoliko niste registrovali adresu elektronske pošte u APR ili drugim odgovarajućem registru nećete imati mogućnosti da primite obaveštenje.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, počelo je sa primenom od 1. jula 2022. godine u skladu sa zankonskim rokom.

Podsećamo da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, primalac elektronske fakture proverava poslatu elektronsku fakturu u sistemu elektronskih faktura i prihvata je ili je odbija u roku od 15 dana od dana prijema. Ukoliko primalac, po isteku navedenog roka, ne prihvati ili ne odbije izdatu elektronsku fakturu biće ponovo obavešten da je faktura izdata. Ako ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od pet dana od dana dobijanja ponovnog obaveštenja da je faktura izdata, po isteku ovog roka, ista se smatra odbijenom. Napominjemo da, u skladu sa Zakonom, elektronska faktura poslata putem SEF-a predstavlja verodostojnu ispravu.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *