Poslednji dan prijave za polovinu prvog državnog minimalca

Podsećamo sve privredne subjekte koji žele da prihvate predviđeni paket državne pomoći, a još to nisu učinili da je 31. mart poslednji dan roka do kada mogu da podnesu prijavu preko portala E-porezi, tako što podnose  obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine kao i posebnu izjavu o prihvatanju isplate direktnih davanja na pomenutom portalu, za isplatu u aprilu 2021. godine.

Onim privrednimm subjektima koji ne podnose obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima.

S obzirom na to Uredba Vlade RS, kojom se privrednicima omogućavaju direktna davanja iz budžeta u aprilu, maju i junu, predviđa da je za isplatu tih davanja,  potrebno prijavljivanje u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata, a najkasnije poslednjeg dana u mesecu, već od sutra 1. aprila počinje prijava za isplatu u mesecu maju 2021. godine.

Ono na šta bi naročito upozorili poslodavce  ukoliko su se opredelili  za prijavu na direktna davanja je da vode  računa o tome  da  pomenuta Uredba obavezuje poslodavce, da u periodu od 13. februara pa do isteka tri meseca od poslednje isplate ne smeju da smanje broj zaposlenih više od 10%, kao i da od istog početnog datuma pa sve do kraja 2021. godine ne smeju da isplaćuju dividende. U protivnom poslodavac će izgubiti pravo na direktna davanja, te biti u obavezi da izvrše povraćaj sredstava zajedno sa pripadajućim kamatama i to od dana kada su im sredstva isplaćena, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja.

Kako bi predupredili ovakve situacije, ovim putem podsećamo, da ukoliko iz bilo kog razloga dođe do situacije prekida radnog odnosa sa jednim licem, već sledećeg dana poslodavac je u obavezi da zaključi ugovor o radu sa novim licem (ova obaveza se ne odnosi na prestanak radnog odnosa istekom ugovora o radu na određeno vreme).

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *