OBAVEŠTENJE O PLANU RADA INSPEKTORATA ZA RAD U 2018. GODINI

Inspektorat za rad, kao organ uprave u sastavu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti rada, prvenstveno u oblasti radnih odnosa i oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

U Planu rada Inspektorata za rad za 2018. godinu, stoji da je isti usmeren ka ostvarenju strateških ciljeva inspekcije rada, kao što su:

  • suzbijanje rada „na crno“ i smanjenje broja povreda radno-pravnih instituta iz oblasti radnih odnosa utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu;
  • smanjivanje broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja putem minimiziranja rizika vezanih za radna mesta u skladu sa zakonima i praksom;
  • suzbijanje sive ekonomije prevođenjem neregistrovanih subjekata u legalne tokove poslovanja;
  • rešavanje problematike vezane za oblast bezbednosti i zdravlja na radu i oblast radnih odnosa za kategorije posebno osetljivih grupa zaposlenih – pitanja vezana za žensku radnu snagu (materinska zaštita – trudnice i porodilje), dečiji rad, rad osoba sa invaliditetom, rad volontera, rad stranih državljana i dr.;
  • promocija kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i oblasti radnih odnosa (podizanje svesti i informisanje javnosti) sa posebnim osvrtom na sektor malih i srednjih preduzeća i visokorizične delatnosti (građevinarstvo, hemijska industrija, poljoprivreda i sl.).

Planom rada Inspektorata za rad za 2018. godinu, aktivnosti inspekcije rada se usmeravaju prvenstveno ka proizvodnim delatnostima, kao i delatnostima sa povećanim rizikom po život i zdravlje zaposlenih, odnosno onim u kojima je konstatovan veći broj povreda na radu i profesionalnih oboljenja u prethodnoj godini i onih u kojima se ne poštuju radno-pravni instituti i u kojima je zastupljen rad „na crno“. Navedeni plan se sačinjava kao osnova za planove rada odeljenja i odseka inspekcije rada u upravnim okruzima i gradu Beogradu.

Svaka unutrašnja organizaciona jedinica Inspektorata za rad planira izvršavanje inspekcijskih nadzora kod poslodavaca u svim delatnostima, vodeći računa o većoj zastupljenosti pojedinih delatnosti u određenim periodima godine, a naročito kod poslodavaca i u delatnostima kod kojih u prethodnom periodu nije vršen nadzor, kao i kod kojih su u prethodnom periodu utvrđene povrede propisa u oblasti rada ili su se dešavale teške povrede na radu sa smrtnim ishodom, smrtne, kolektivne i teške povrede na radu i to tako da se ostvari svrha nadzora, odnosno da se poboljša stanje u datoj oblasti.

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *