NOVINE U OBLASTI MIRNOG REŠAVANJA RADNIH SPOROVA

Unija poslodavaca Srbije

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova predviđa besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke (poslodavac i sindikat, odnosno poslodavac i zaposleni), u stručno vođenom postupku pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i u kratkom roku, okončavaju spor. Inače, Agencija predstavlja prvu institucionalizovanu službu – posebnu organizaciju Vlade, koja se bavi radnim pravom, odnosno mirnim rešavanjem individulanih i kolektivnih radnih sporova.

Dana, 28. juna usvojene su zakonske novine sa ciljem da se da veći doprinos obezbeđenju pravne sigurnosti i unapređenju socijalnog dijaloga.

Najvažnije izmene, odnose se na proširenje nadležnosti Agencije u individualnim i kolektivnim radnim sporovima, pred kojom će se u kolektivnim radnim sporovima, pored postojećih nadležnosti, moći da raspravlja i odlučuje o primeni kolektivnog ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje i ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca, utvrđivanje minimuma procesa rada pod određenim uslovima, dok će u individualnim radnim sporovima agencija biti nadležna na otkazom ugovora o radu, isplatizarade odnosno plate, naknade zarade odnosno plate u skladu sa zakonom; isplati naknade troškova za ishranu u toku rada, za dolazak i odlazak sa rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i drugih naknada troškova u skladu sa zakonom; isplati otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade, i drugih primanja u skladu sa zakonom; diskriminacije i zlostavljanja na radu. Takođe, predmetnim izmenama “pojačana” su načela postupka, produženi su pojedini rokovi, uvedena je mogućnost veštačenja, mogućnost zaključenja sporazuma strana u individualnim radnim sporovima, propisano je donošenje etičkog kodeksa za izabrane miritelje i arbitre, a uvedene su i druge novine.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *