Mere Vlade RS od 24. marta 2020. godine

Poštovani poslodavci,

Obaveštavamo Vas da je Vlada Republike Srbije na jučerašnjoj sednici usvojila nove mere u vreme vanrednog stanja kroz Uredbu o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 41/2020) i Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 41/2020).

Uredbom se propisuje postupanje u vezi primene rokova u upravnim postupcima u uslovima proglašenog vanrednog stanja. Ona  previđa da stranke u postupcima pred državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanovama, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja, za vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji, ne mogu snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim u skladu sa zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci, dok će se dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi koji se ne mogu produžiti, a koje su izvršene tokom vanrednog stanja, smatrati, u smislu primene propisanih rokova, izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja.

Odlukom o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja propisano je da strani državljani koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/2020,) zakonito boravili u Republici Srbiji, po bilo kom od osnova propisanih Zakonom o strancima („Službeni glasnik RS”, br. 24/2018 i 31/2019), mogu zakonito ostati u Republici Srbiji za vreme dok je na snazi navedena odluka, odnosno dok traje vanredno stanje, bez obaveze pokretanja postupka za dalje utvrđivanje njihovog statusa.

Odluka predviđa i da lična karta za stranca koja je izdata u skladu sa Zakonom o strancima, kao i lična karta za tražioca azila i lična karta za lica kome je odobren azil u skladu sa Zakonom o azilu i privremnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/2018), a kojima je istekao ili istekne rok važenja dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja, smatraju se važećim dok je navedena odluka na snazi.

Tekst Uredbe i Odluke možete pogledati na:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/41/2/reg

odnosno na:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2020/41/1/reg

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *