Kako do radne dozvole za strance u Republici Srbiji?

Sve češća pitanja koja se odnose na pribavljanje radne dozvole i privremenog boravka za radno angažovanje stranca u Srbiji podstakli su nas da na jednom mestu pripremimo potrebne informacije za poslodavce.

Preduslov da bi se započela procedura zapošljavanja stranca je da poslodavac svojim opštim aktom utvrdi potrebu da radno angažuje stranca sa određenim znanjima i veštinama. Takođe, neophodno je da stranac ima prijavljeno boravište, (adresu na kojoj se nalazi), u Srbiji.

 • Preko sajta Ministartsva spoljnih poslova Republike Srbije – link– proverite da li i koliko dugo stranac može zakonito boraviti u Republici Srbiji bez vize – u tom periodu može biti regulisan privremeni boravak stranca i otpočeta procedura pribavljanja radne dozvole (videti Korak 1, Korak 2 i Korak 3);

 • Ukoliko stranac dolazi iz zemalja koje nisu članice EU, odnosno koje ne potpadaju pod Šengen zonu, najverovatnije će pre regulisanja privremenog boravka i radne dozvole u Republici Srbiji biti potrebna tzv. „D viza“ – viza za duži boravak;

 • Imajte u vidu da zahtev za „D vizu“ može biti podnet online, preko aplikacije e-konzulat, a da se viza utiskuje u pasoš stranca pred diplomatesko – konzularnim predstavništvom Republike Srbije u državi iz koje stranac dolazi, te je ovu proceduru poželjno okončati pre dolaka stranca u Republiku Srbiju;

 • Proverite da li postoji međunarodni ugovor između Republike Srbije i države iz koje stranac dolazi, a kojim bi potencijalno bile utvrđene i dodatne olakšice koje se odnose na boravak i zapošljavanje stranca;

 • Ne zaboravite da stranac koji uđe u Republiku Srbiju u roku od 24h mora da prijavi adresu na kojoj će boraviti, policijskoj stanici prema mestu boravka – tzv. „beli karton“.

Korak 1 : Prijava potrebe za zapošljavanjem stranca

Nacionalnoj službi za zapošljavanje se predaje PPZ obrazac (obrazac sadrži podatke o poslodavcu, podatke o poziciji za koju se planira zapošljavanje stranca – naziv i opis posla, mesto rada, broj radnih sati, zahtevane kvalifikacije tipa rada na računaru, znanja stranog jezika, posedovanje vozačke dozvole itd.). Na ovaj način Nacionalna služba za zapošljavanje proverava da li na evidenciji postoji domaći državljanin koji ispunjava tražene uslove. Na ovaj izveštaj se čeka 10 radnih dana.

Cilj je da se u okviru testa tržišta rada utvrdi da li postoje državljani Republike Srbije ili drugi stranci koji već zakonito borave u Republici Srbiji, a koji su pogodni za obavljanje poslova radnog mesta gde poslodavac namerava da angažuje stranca, te se ne ustručavajte da prilikom podnošenja prijave potrebe za zapošljavanjem zaista ukažete na sve specifičnosti konkretne pozicije tj. razloge koji su doveli do toga da smatrate da je za rad na toj poziciji potrebno angažovanje stranca.

Proceduru može da inicira poslodavac pred nadležnom filijalom NSZ prema mestu svog sedišta i savetujemo da ovaj korak preduzmete pre nego što stranac dođe u Republiku Srbiju.

Korak 2: Privremeni boravak u Republici Srbiji

 • Upravi za strance Republike Srbije, odnosno nadležnoj policijskoj stanici prema mestu boravišta stranca, podnosi se zahtev za odobrenje privremenog boravka stranca po osnovu zapošljavanja. Na odluku nadležnog organa čeka se 30 radnih dana.

 • Od dokumentacije se prilaže sledeće :

 1. Rešenje o registraciji pravnog lica kod kojeg stranac zasniva radni odnos;
 2. Ugovor o radu (sa naznakom da će isti početi da se primenjuje od datuma dobijanja radne dozvole od strane nadležnog organa). Ovaj ugovor istovremeno služi kao sredstvo obezbeđenja finansijskih sredstava, odnosno dokaz da će stranac imati sredstva da se izdržava tokom boravka u Srbiji;
 3. Lična isprava stranca (pasoš) i dve fotografije;
 4. Prijava adrese stranca;
 5. Potvrda da je stranac zdravstveno osiguran;
 6. Popunjen zahtev u tri primerka, (zahtev može biti podnet i online);
 7. Potvrda o uplaćenim taksama- Uplatnice za administrativne takse generišete na portalu еUprava tako što nakon unosa imena i prezimena, evidencijskog broja i adrese boravišta ili stanovanja, u prvom padajućem meniju izaberete opciju STRANCI, a nakon toga administrativnu taksu propisanu za zahtev koji podnosite.

Ostale instrukcije i informacije dostupne su na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 • Očekujte da u postupku odobrenja privremenog boravka stranac tri puta ima obavezu ličnog prisustva pred Upravom za strance / nadležnom policijskom stanicom – prilikom podnošenja zahteva (osim kada se zahtev podnosi online), prilikom obavljanja informativnog razgovora sa nadležnim organom i po okončanju procedure – prilikom utiskivanja odobrenog privremenog boravka u pasoš.

 • Imajte u vidu da se boravak stranca nezavisno od viznog režima i inače važećih rokova za boravak stranca u Republici Srbiji, svakako smatra zakonitim nakon iniciranja procedure za odobrenje privremenog boravka, sve dok taj postupak ne bude okončan.

Korak 3: Radna dozvola

 • Od dokumentacije se prilaže sledeće

 1. Rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa ;
 2. Putna isprava stranca ;
 3. Odobrenje za privremeni boravak stranca ;
 4. Predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada;
 5. Izvod iz Pravilnika o sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova,vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima  za radno mesto;
 6. Diploma, odnosno uverenje (javna isprava) o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;
 7. Isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;
 8. . Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi- u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, taksa iznosi 13.470,00 dinara, primalac je Budžet Republike Srbije, račun 840-742221843-57, a u pozivu na broj šifrarnik opština.

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje se može podneti i elektronski.

Imajte u vidu da se ovaj korak kombinuje sa Korakom 2, te da NSZ ima ovlašćenje da izda i tzv. privremenu radnu dozvolu za zapošljavanje, koja se izdaje na period od 45 dana, kako bi stranac mogao da radi dok Korak 2 ne bude zvanično okončan.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *