Besplatna usluge mentoringa za sektor prerađivačke industrije

Unija poslodavaca Srbije

Razvojna agencija Srbije (RAS) je produžila trajanje Javnog poziva za učešće u Programu pružanja standardizovane usluge mentoringa sektorima prerađivačke industrije, koji je deo programa RAS i JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) „Uspostavljanje i promocija usluge mentoringa za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu – faza 2“, do 10. juna 2020. godine.

Cilj ovog programa jeste unapređenje poslovnog ambijenta i podrške nesmetanom razvoju mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP) koja posluju u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike.

Ukupan budžet znosi 3,500.000,00 dinara, a krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 20. novembar 2020. godine.

Mentoring je besplatna usluga koju mogu koristiti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici (MMSPP), zadruge i klasteri, a obuhvata sveobuhvatnu podršku korisnicima (u trajanju od 25 do 50 sati), kroz individualni pristup u samoj kompaniji. Proces mentoringa odvija se po metodologiji Razvojne agencije Srbije (RAS), razvijenoj u dugogodišnjoj saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) pomoću koje vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog razvijaju i sprovode akcioni plan koji ima za cilj poboljšanje poslovnih rezultata.

Mentorinг pruža različite usluge među kojima su one koje se odnose na dijagnostikovanje stanja, pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti, planova ili projekata, savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja, pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruga, pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata, pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija, konsalting, obuke i druge usluge.

Uslugu mentoringa pruža 70 sertifikovanih mentora iz 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija., a do sada je ovu uslugu  u Srbiji koristilo oko 2.500 korisnika. Prema dosadašnjim podacima, u tim privrednim subjektima zabeleženo je kumulativno povećanje poslovne dobiti za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Pravo na učešće u Programu imaju MMSPP koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre februara 2017. godine;
  • da obavljaju delatnost u okviru jednog od sektora prerađivačke industrije grupisane u četiri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike
  • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
  • da su u većinskom privatnom vlasništvu.

Sve detalje o samoj prijavi, potrebnim obrascima sa dokumentacijom mogu se dobiti na sajtu RAS,  kao i na internet stranama nadležnih akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, kao i putem e-mail: mentoring4sektora@ras.gov.rs  ili pozivom na broj telefona: 011/3398809.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *