Obaveštenje u vezi sa dodelom kreditnih sredstava preduzećima putem Fonda za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije obaveštava sve korisnike kredita kojima je kredit odobren u 2020. godini na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, izuzev korisnika čija je pretežna delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, da rok otplate kredita može da se produži za 12 meseci, u okviru koga se i grejs period i period otplate produžavaju za po šest meseci bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora i pratećih dokumenata.

Korisnici kredita imaju pravo da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja Fonda (29.07.2021. godine) odbiju ovu ponudu. U suprotnom će se smatrati da su ovakvu ponudu prihvatili, a Fond će u tom slučaju sačiniti novi plan otplate kredita koji će dostaviti korisniku kredita putem elektronske ili redovne pošte.

Svi oni koji ne žele da koriste navedenu mogućnost, moraju da svoju izjavu na dostave na mejl:  covid19@fondzarazvoj.rs   najkasnije do 28. avgusta 2021. godine, jer će u suprotnom rok otplate i grejs period produžiti, na način kako je pojašnjeno.

Zakonom o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 koji je stupio na snagu 29.07.2021. godine (“Sl. glasniku RS”, broj 76/2021) uređuje se dodela kreditnih sredstava privrednim subjektima koji su Fondu za razvoj Republike Srbije, podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa gorepomenutom Uredbom, a ista stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi.

Pravo na korišćenje sredstava na osnovu zakona imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mali i srednji privredni subjekti koji su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost, koji su Fondu podneli zahteve za kredit do 10. decembra 2020. godine u skladu sa Uredbom, a o kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije odlučeno.

Sredstva se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava i održavanje tekuće likvidnosti privrednih subjekata u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Minimalni iznos kredita za jednog korisnika kredita za privredna društva je 1.000.000,00 dinara, a za preduzetnike, zadruge i privredne subjekte registrovane u odgovarajućem registru 200.000 dinara. Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika, za preduzetnike i mikro pravna lica može biti do 10 miliona dinara, dok je za mala pravna lica do 60 miliona dinara, a za srednja pravna lica do 100 miliona dinara, s tim što najviši iznos odobrenog kredita može biti do 50 odsto ostvarenih poslovnih prihoda po predatom finansijskom izveštaju iz 2019. godine. 

Rok otplate kredita iznosi 48 meseci koji uključuje grejs period do 18 meseci, a kamatna stopa je 1 odsto na godišnjem nivou. 

Na privredne subjekte čija je pretežna delatnost iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja prilikom odobravanja kredita primenjuju se posebni uslovi predviđeni zakonom.

Pomenutom Zakonu možete pristupiti ovde

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *