Na 19. skupštini UPS proslavljeno 25 godina rada

Na 19. skupštini UPS

Na 19. skupštini UPS, održanoj 25. oktobra 2019. godine, obeležili smo i 25 godina rada , a teme koje su razmatrane kao krajnji cilj svih reformi za koje se Unija zalaže i u čijem sprovođenju učestvuje, pokazale su da Unija poslodavaca Srbije doprinosi razvoju dobrog poslovnog okruženja koje svim građanima Srbije može omogućiti bolji život.

Sprečavanje odlaska mladih u inostranstvo

Sprečavanje odlaska mladih u inostranstvo bila je glavna tema 19. sednice Skupštine Unije poslodavaca Srbije, o čemu je, između ostalog, govorila i potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović koja je naglasila da je izborom glavne teme Unija poslodavaca Srbije dokazala da je jedna od retkih organizacija koja razmišlja gde će naša zemlja biti u narednih dvadeset godina u pogledu deficita radne snage, kao i da je neophodno da se glas Unije još jače čuje.

– Unija poslodavaca je od strane Vlade prepoznata, izneto je na Skupštini UPS, kao važan partner za saradnju, naročito kao jedino reprezentativno udruženje poslodavaca u Srbiji, i socijalni partner koji participira u radu Socijalno-ekonomskog Saveta, i naglasila da je neophodno da se inicijative koje su dobile pozitivno mišljenje SES-a implementiraju u praksi. U izveštaju o radu i planu aktivnosti, koje je podneo predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić, naglašene su aktivnosti na rasterećenju privrede kroz inicijative u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja u Srbiji, borbi protiv sive ekonomije, sa ciljem da budu pretočene u strategije, akcione planove, zakone i podzakonska akta.

– Smanjenje troškova poslovanja, optimizacija administrativnih procedura, ukidanje nepotrebne birokratije, borba protiv nelojalne konkurencije i borba protiv rada na crno neki su od zadataka koji su stalno na našem dnevnom redu – rekao je Miloš Nenezić prilikom obraćanja na Skupštini UPS.

– Insistiraćemo, takođe, na obrazovnom sistemu koji će potencirati sadržajni aspekt obrazovanja, sa akcentom na znanje i veštine koje se usvajaju i razvijaju u odnosu na formalno obrazovanje putem kojeg se dolazi do diplome jer je to jedan od preduslova za optimalno zapošljavanje mladih u Srbiji. Kroz zajedničko angažovanje, dijalog i jaku podršku svih socijalnih partnera Unija poslodavaca Srbije iniciraće i podržati sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema u Republici Srbiji koja će biti u skladu sa potrebama privrede i potrebama društva u celini i koja će biti jedan od najvažnijih stubova u sklopu Strategije industrijske politike Srbije i Strategije ekonomskog razvoja Republike Srbije do 2050. godine.

Miloš Nenezić naglasio je na Skupštini UPS da bi reforma obrazovnog sistema trebalo da bude ključna politika Nacionalne strategije Republike Srbije u okviru koje će se definisati prioriteti održivog razvoja ekonomije, privrede, tehnologije, životne sredine i društva u celini.

Unija poslodavaca Srbije u 2019. obeležava 25 godina rada, i krajnji cilj svih reformi za koje se Unija zalaže i u čijem sprovođenju učestvuje je razvoj dobrog poslovnog okruženja koje će svim građanima Srbije omogućiti bolji život.

Zahvalnice Unije poslodavaca na Skupštini UPS dobili su potpredsednica Vlade i ministarka Zorana Mihajlović, Ivan Đoković, potpredsednik pokrajinske Vlade i pokrajinski sekretaru za privredu i turizam, Miloš Jelić, direktor sektora Privredne komore Srbije za podršku članstvu u sistemu regionalnih privrednih komora i komora Beograda, Saša Vlaisavljević, direktor Aerodroma Nikola Tesla, Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije, Bojan Smiljanić, generalni sekretar Ekonomsko socijalnog savjeta Republike Srpske, Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Duško Vuković, potpredsednik Saveza Samostalnih Sindikata Srbije, Vlada Markanović, direktor Media invent, Goran Aleksić, Izvrišni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport” i Mirko Vincetić, vlasnik i direktor kompanije IMO.


Izveštaj o radu Unije u proteklih godinu dana

Tokom proteklih godinu dana, zahvaljujući predlozima članova Unije poslodavaca Srbije (UPS) kao i zalaganjima rukovodstva Unije, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, podneto je više različitih inicijativa u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja u Republici Srbiji, borbi protiv sive ekonomije, a većina njih je pretočena u strategije, akcione planove, zakone i podzakonska akta.

 • U stalnoj potrazi za mogućim rasterećenjima privrede, Unija poslodavaca Srbije uspešno je završila akciju za izmenu Zakona o ulaganjima na način koji će omogućiti da domaći i strani investitori budu oslobođeni carinskih dažbina za nabavku mašina koje predstavljaju ulog u osnovni kapital, a od maja ove godine na snazi je nova Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme.
  Do ovih povlastica došlo je tako što su inicijative Unije poslodavaca Srbije podržali reprezentativni sindikati i Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS Nezavisnost, a pod okriljem Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije i pomoć Privredne komore Srbije, a uz veliko razumevanje Ministra finansija Republike Srbije, Siniše Malog i Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zorana Đorđevića.
  Veliki doprinos dali su i privrednici, članovi UPS, koji su, na osnovu iskustva u praksi, ukazali na moguća rasterećenja privrede.
 • Vlada Republike Srbije prepoznala je zahteve Unije poslodavaca za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP), tako da su preko Ministrastva privrede i Fonda za razvoj, sprovedeni programi za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP, Programa za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa za MSP koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).
  Takođe, Vlada je prepoznala zahteve UPS i za podršku tehnološkim inovacijama, te je preko Fonda za inovacionu delatnost, ponudila programe za dalji razvoj MSP – Program ranog razvoja, Program sufinansiranja inovacija, Program saradnje nauke i privrede, Inovacione vaučere i drugo.
 • Kao jednu od značajnijih inicijativa izdvojili bismo inicijativu za donošenje Nacionalne strategije Republike Srbije. Ovom inicijativom Unija poslodavaca Srbije je predložila donošenje strategije na nacionalnom nivou, koja bi definisala dugoročni održivi ekonomski, socijalni, institucionalni razvoj Republike Srbije, uz očuvanje zdrave životne sredine. Cilj strategije je da podstakne privredni rast Republike Srbije, (uz prethodno jasno opredeljenje ključnih grana na kojima će počivati domaća privreda), i istovremeno doprinese ravnoteži tri stuba održivog razvoja: održivog razvoja ekonomije, privrede i tehnologije, održivog razvoja društva na bazi socijalne ravnoteže i zaštitu životne sredine uz racionalno raspolaganje prirodnim resursima.
  Smatramo da bi samo na ovaj način, strategija omogućila održivi ekonomski rast, koji osim ekonomskih efekata, tehnološkog napretka i razvoja čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno-odgovornog poslovanja, obezbeđuje i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje stope nezaposlenosti, smanjenje rodne i društvene nejednakosti, dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života građana i zaštitu životne sredine.
 • Zalaganjem Unije poslodavaca Srbije došlo je do smanjenja opterećenja zarada ukidanjem doprinosa za nezaposlene na teret poslodavca u iznosu od 0,75%. Takođe, od januara 2020. godine Unija poslodavaca Srbije je uspela da utiče na izvesna umanjenja poreskog opterećenja tako da je  smanjen doprinos za PIO fond za 0,5 % i povećan neoporezivi deo zarade za 1.000 dinara.
 • Formiranje i aktivan rad lokalnih socijalno-ekonomskih saveta je jedan od prioriteta Unije poslodavaca Srbije i svih socijalnih partnera u 2019. godini. Suštinski razlozi za jačanje lokalnog socijalnog dijaloga je insistiranje da se čuju određeni problemi lokalnih samouprava i da se zajedno i u dogovoru radi na njihovom rešavanju. Prošle godine je Socijalno ekonomski savet Republike Srbije postao član Asocijacije međunarodnih socijalno ekonomskih saveta što je veoma važno zbog približavanja sa sistemima rada i poslovanja drugih zemalja, dok je u septembru 2019. godine, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš Nenzić, izabran u Bord direktora Međunarodne asocijacije Socijalno-ekonomskih Saveta.

Plan rada Unije poslodavaca

 • Posebna pažnja u radu Unije poslodavaca Srbije, prer svega kroz dijalog sa socijalnim partnerima, biće usmerena na sledeće:
 • zakoni, uredbe i pravilnici
 • suzbijanje sive ekonomije
 • formiranje i osnaživanje lokalnih socijalno ekonomskih saveta
 • promocija društveno odgovornog poslovanja
 • angažovanje na projektima
 • međunarodna saradnja
 • Unija poslodavaca Srbije nastaviće i narednom periodu da kontinuirano prati i angažuje se na sledećim poljima, a radi kreiranja boljeg poslovnog ambijenta:
 • smanjenje troškova poslovanja
 • Optimizacija administrativnih procedura i ukidanje nepotrebne birokratije
 • borba protiv nelojalne konkurencije
 • borba protiv “rada na crno”

Izražen nedostatak na Skupštini UPS profesionalnih i stručnih kadrova i to u gotovo svim privrednim sektorima i ekonomska migracija mladih stručnjaka moraju biti na listi prioriteta svih aktuelnih politika, počev od ekonomskih, preko politike obrazovanja i zapošljavanja. Zbog toga akcenat rada Unije poslodavaca Srbije biće ubuduće i na korenitoj promeni obrazovanja.

Za ostvarenje planiranih ciljeva Unije poslodavaca Srbije neophodno je:

 • izgraditi stabilan i snažan institucionalni okvir koji će postaviti sveobuhvatni kontekst i uslove u kojima će mladima biti omogućeno  kvalitetno obrazovanje i mogućnost da se po završetku formalnog obrazovanja, u kratkom roku,  zapošljavaju na adekvatnim radnim mestima
 • pojačati intenzitet i proširiti mere aktivne politike zapošljavanja usmerenih na mlade kao i budžetska izdvajanja sa ciljem brzog i efikasnog povezivanja poslodavaca i mladih bez radnog iskustva
 • insistirati na obrazovnom sistemu koji će potencirati sadržajni aspekt  obrazovanja, sa akcentom na znanje i veštine koje se usvajaju i razvijaju u odnosu na formalno obrazovanje putem kojeg se dolazi do diplome [ovo je jedna od važnih stavki u glavnoj temi Skupštine „Konkurentnost i zapošljavanje u cilju efikasnosti upotrebe ljudskih resursa i sprečavanja njihovog odlaska u inostranstvo“].

Kroz zajedničko angažovanje, dijalog i jaku podršku svih  socijalnih partnera inicirati i podržati sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema u Republici Srbiji koja će biti u skladu sa potrebama privrede i potrebama društva u celini i koja će biti jedan od najvažnijih stubova u sklopu Strategije industrijske politike Srbije za period 2020. do 2030. na čijem donošenju aktivno radi Privredna komora Srbije i Strategije ekonomskog razvoja Republike Srbije do 2050. godine. Reforma obrazovnog sistema bi trebalo da bude ključna politika Nacionalne strategije Republike Srbije u okviru koje će se definisati prioriteti održivog razvoja ekonomije, privrede, tehnologije, životne sredine i društva u celini.

Skup AICESIS u Beogradu 2020. Sledeći skup Borda direktora Međunarodne asocijacije ekonomsko-socijalnih saveta i sličnih institucija (AICESIS) održaće se iduće godine u Beogradu. Ulogu domaćina ove manifestacije Unija poslodavaca Srbije dobila je zalaganjem predsednika Miloša Nenezića, koji je na ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji AICESIS izabran za člana Borda direktora Međunarodne asocijacije Socijalno-ekonomskih Saveta.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *