Prijava za program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa COVID 19

Poštovani,

Obaveštamo Vas da je počela prijava za Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom COVID- 19.

Pravni okvir za sprovođenje tog programa usvojen na sednici VladeRepublike Srbije u petak, 10. aprila, donošenjem Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled zarazne bolesti COVID-19, Uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID-19 i Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja.

Prvom od pomenutih uredbi predviđeno je da propisane mere Programa mogu da koriste svi privredni subjekti u privatnom sektoru pod uslovom da počev od 15. marta pa do dana stupanja na snagu Uredbe (10. april), nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 %, a to se ne odnosi na zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta za period koji se završava u periodu od tog datuma pa do dana stupanja na snagu Uredbe.

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste Program ukoliko su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15. marta 2020. godine, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV-a.

Pomenute mere se ne odnose na banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoce finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca.

Na Program mera Poslodavci se mogu prijaviti preko elektronskog servisa Poreske uprave i aplikacija e-Porezi  kojoj mogu pristupiti putem linka:

http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html

Poreska prijava, koju svako preduzeće mora da podnese Poreskoj upravi predstavlja ustvari, Obrazac  PPP–PD, koji svaka firma podnosi pre isplate zarada i okviru nje potrbno je da se u kvadrat „1.4. datum plaćanja“ upišu 4. januar 2021. godine i na taj način privrednici automatski postaju deo programa korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Popunjavanjem poreske prijave:

  • Odlaže se plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. godine. Ova obaveza se odlaže na najviše 24 mesečne rate i to bez plaćanja kamate. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa odnosi se na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica.
  • Privrednici se automatski prijavljuju i za novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara po zaposlenom.

Oni privredni subjekti u privatnom sektoru, koji inače nemaju obavezu da podnose Obrazac PPP–PD, odnosno koji nemaju zaposlene, biće automatski prijavljeni na mere, bez pomenute procedure.

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor.

Kada su u pitanju ti namenski računi, na koji će poslodavcima biti uplaćena sredstva, ukoliko  oni imaju račun samo u jednoj banci, njima će se po nalogu Poreske uprave automatski otvoriti namenski račun u toj banci, dakle nije potredno da to sami urade.

Oni pak poslodavci, koji imaju račune u više banaka, preko aplikacije na portalu Poreske uprave treba da potvrde do 25. aprila preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati, što će se smatrati da na taj način otvaraju namenski račun.

Nakon podnešenja poreske prijave  i otvaranja namenskog računa, poslodavci više nemaju daljih obaveza jer sve ostalo za njih obavljaju Poreska uprava i Ministarstvo finansija.

Podsećamo i da prema pomenutoj uredbi privredni subjekat gubi pravo na korišćenje mera ukoliko u periodu od 15. marta pa do isteka tri meseca nakon poslednje isplate direktnog davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre pomenutog datuma za period koji se završava u tom vremenskom okviru.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *