Počinje primena Zakona o javnim nabavkama

Novi Zakon o javnim nabavkama stupio je na snagu , ali je njegova primena odložena do 01. jula 2020. godine, tako da od tada važe nova pravila za sve učesnike u postupcima javnih nabavki.
Takođe 01. jula ističe i rok za usklađivanje sa novim Zakonom o javnim nabavkama za pravna lica i preduzetnike koji su registrovani u Registru ponuđača koji se vodi kod Agencije za privredne registre. Do tog datuma svi ponuđači koji su već registrovani u APR – u po prethodnom zakonu, moraju da podnesu Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javnih nabavki i predviđene dokaze. Oni koji to ne učine biće brisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, dok će za ponovni upis morati da dostave dokumentaciju koju propisuje novi zakon.
Sve potrebne informacije i uputstva se nalaze na sajtu Agencije za privredne registre.

Do 01. jula 2020. godine, svi zainteresovani učesnici u postupcima javnih nabavki u mogućnosti su da se upozanju sa radom novog Portala preko DEMO platforme koju je ovih dana pustila u rad Uprava za javne nabavke u cilju blagovremene pripreme za početak primene Novog Zakona o javnim nabavkama. Za pristup ovoj platformi potrebno je da se svaki učesnik u postupku javne nabavke registruje na DEMO sistem, a podaci sa koji se unose na DEMO ptatformu neće biti preneti na platformu novog Portala koji će biti u fuknkciji od 01. jula 2020. godine. Od dana početka primene novog zakona, Uprava za javne nabavke nastavlja sa radom kao Kancelarija za javne nabavke.

Ono što nov Zakon o javnim nabavkama donosi je značajno smanjenje i pojednostavljivanje postupaka u oblasti javne nabavke, smanjenje administrativnog opterećenja, a to će uticati i na smanjenje troškova postupka. Nova zakonska rešenja uvode po prvi put elektronsko podnošenja ponuda i prijava za učešće, odnosno kompletno sprovođenje procedure javne nabavke preko internet platforme portala javnih nabavki.

Svaki ponuđač po novom zakonu, podnosiće Izjavu o ispunjenosti uslova koja zamenjuje razne potvrde koje je ponuđač morao do sada da sakuplja od različitih nadležnih organa. Ovom izjavom formalno potvrđuje da ispunjava sve kriterijume i da nije u situaciji koja može da ga isključi iz postupka javne nabavke.
Ugovor se prema novom zakonu, dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu odnosa cene i kvaliteta. Takođe, novina je i da će se isti postupci javne nabavke primenjivati bez obzira na vrednost nabavke, s tim da se za nabavke većih vrednosti primenjuju duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće.

Odredbe zakona neće se primenjivati na nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn, čija je procenjena vrednost manja od 1.000.000 dinara kao i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od 3.000.000 dinara. Ipak i kada ne postoji obaveza primene zakona, predviđena je obavezna primena načela javnih nabavki, na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Nov Zakon uvodi i Partnerstvo za inovacije. To je nov postupak javne nabavke koji bi trebalo da omogući i ubrza javne nabavke slučaju potrebe za inovativnim dobrima, radovima ili uslugama koje nisu dostupne na tržištu i treba da doprinese razvoju i integraciji transportnih, energetskih, informacionih, komunikacionih i drugih tehnologija u pojedinim sektorima i promovisanje znanja i novih tehnologija u oblasti zdravstva i kulture.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *