Od 1. januara 2019. godine, počinje primena novih šifrarnika u oblasti rada

Vlada Republike Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18), čiji sastavni deo su novi šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.

Do usvajanja pomenute Odluke, čiji sastavni deo je i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine (Jedinstvena nomenklatura zanimanja – JNZ, „Službeni list SFRJ”, broj 31/90), koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i pojavu sasvim novih zanimanja. Osim toga, do sada postojeći Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je urađen na osnovu JNZ, predstavljao je spoj zanimanja i nekadašnjih stručnih sprema (sada: kvalifikacija), čije je razdvajanje je bilo neophodno, jer se radi o dva različita obeležja aktivnog stanovništva (zanimanje i kvalifikacija).

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pripremilo je Šifarnik zanimanja koji se sastoji od nove liste zanimanja i pripadajućih šifara. Nova lista zanimanja rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti zapošljavanja, koji su pošli od pregleda zanimanja datih u međunarodnom standardu ISCO–08 (International Standard Classification of Occupation) i uskladili ga sa potrebama tržišta rada u Republici Srbiji, putem konsultacija sa poslodavcima i relevantnim institucijama.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je Šifarnik nivoa kvalifikacija, umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme, jer je donošenjem Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) utvrđen novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija.

Republički zavod za statistiku pripremio je Šifarnik država koji je usklađen sa Međunarodnim šifarnikom država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  koji je usklađen sa podacima o naseljima i opštinama u Republici Srbiji i Šifarnik naselja u Republici Srbiji, koji je usklađen sa podacima o naseljima i opštinama u Republici Srbiji.

Kako bi se obezbedila nesmetana primena novih šifarnika od strane svih korisnika u društvu, posebno od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja nadležnih za vođenje evidencija u oblasti rada (nezaposlenih, zaposlenih, osiguranika i korisnika penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja,…), poslodavaca i za potrebe zvanične statistike, u periodu do početka primene, odnosno, do 01. januara 2019. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i drugim nadležnim institucijama, nastaviće rad na:

–           pripremi priručnika za primenu šifarnika i štampanju materijala,

–           upoznavanju poslodavaca i drugih korisnika sa Šifarnikom zanimanja i drugim šifarnicima na okruglim stolovima, radionicma i predavanjima,

–           formiranju interaktivne stranice na sajtu MRZBSP/NSZ ili portala posvećenom primeni novih šifarnika, postavljanju elektronskih šifarnika radi lakšeg pretraživanja  i gde bi korisnici mogli da dobiju odgovore na postavljena  pitanja.

Navedeni šifarnici će biti u primeni od 1. januara 2019. godine.

Više informacija na http://www.minrzs.gov.rs/odluke.html

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *