NOVINE U RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U POLJOPRIVREDI

Unija poslodavaca Srbije

Usled posebnih karakteristika i uslova sezonskog rada u određenim delatnostima u Sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dana, 28. juna, donet je poseban zakon kojim se na pojednostavljen način uređuje radno angažovanje lica i plaćanje poreza i doprinosa za rad na poslovima koji su sezonskog karaktera u ovim delatnostima – Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Ovaj zakon će se primenjivati nakon donošenja svih potrebnih podzakonskih akata od strane ministra nadležnog za rad i to nakon isteka roka od šest meseci.

Poslodavcem, u smislu Zakona smatra se preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u Sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi u skladu sa ovim zakonom, izuzev delatnosti iz sledećih grana: 01.7 lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti, 02.4 uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, 03.1. ribolov i 03.2 akvakultura, u skladu sa propisom koji uređuje klasifikaciju delatnosti, kao i fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, u skladu sa zakonom.

Sezonski radnik, u skladu sa Zakonom je fizičko lice kojeg poslodavac angažuje za obavljanje sezonskih poslova uz novčanu naknadu za rad.

U Zakonu je istaknuto da se isti ne primenjuju se na lica koja kod nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog domaćinstva rade bez naknade za rad.

Zakon naročito uređuje pitanja angažovanja na obavljanju sezonskih poslova, uslove rada (pravo na upoznavanje sa uslovima rada, prekid radnog angažovanja, pravo na novčanu naknadu za rad, pravo na bezbednost i zdravlje na radu) i druga prava sezonskih radnika.

Stupanjem sezonskog radnika na rad, smatra se da je isti prihvatio ponuđene uslove rada u skladu sa zakonom, te da je time zaključen usmeni ugovor o obavljanju sezonskih poslova.

Zakon reguliše da se prijava i odjava sezonskih radnika podnosi elektronskim putem Poreskoj upravi u skladu sa poreskim propisima, kao i da je poslodavac dužan da angažovanje sezonskog radnika prijavi prvog dana angažovanja u kalendarskom mesecu najkasnije do 10 časova pre podne.

Zakon reguliše da poslodavac može da angažuje sezonske radnike najviše 180 dana u toku kalendarske godine, računajući kalendarske dane od prve prijave sezonskih radnika putem Portala Poreske uprave do poslednje odjave sezonskih radnika sa tog portala, pri čemu se dani u kojima nije bilo angažovanja sezonskih radnika ne broje.

Po osnovu naknade za rad koju ostvari, sezonski radnik, poslodavac je dužan da obračuna i plati porez na dohodak građana (po stopi od 20%) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 26%, kao i za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti – 2%, na način propisan ovim zakonom. Osnovicu za obračun poreza i doprinosa, čini iznos u visini tridesetog dela iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa, umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Nadzor nad primenom ovog zakon vrši Poreska uprava, poljoprivredna inspekcija i inspekcija rada, u okviru delokruga svoje nadležnosti.

Za nepoštovanje obaveza po ovom zakonu, predviđene su prekršajne kazne u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara za prekršaj poslodavca sa svojstvom pravnog lica, odnosno novčane kazne u rasponu od 10.000 do 300.000 dinara za prekršaj za preduzetnika, novčane kazne u rasponu od 5.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu, dok će poslodavac – fizičko lice (vlasnik porodičnog poljoprivrdenog domaćinstva) odgovarati u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara za prekršaj iz ovog zakona.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *