Novine u oblasti Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu

Unija poslodavaca Srbije Vas poziva na seminar sa temom

OBAVEZE POSLODAVACA I POSTUPANЈE INSPEKTORA RADA U SKLADU SA  IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLЈA NA RADU

Unija poslodavaca Srbije, Beograd – Zemun, Stevana Markovića 8

14. april 2016. godine (četvrtak), 10.45 časova (dolazak i prijavljivanje učesnika od 10.30 časova)

 

Zakon  o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti i zdravlјu na radu je stupio na snagu u novembru 2015. godine.

Zakonske novine, koje će biti predstavljene na Seminaru, predstavljaju nastavak procesa usklađivanja normativnog okvira Republike Srbije u predmetnoj oblasti sa Direktivom 89/391 EEZ o uvođenju mera za podsticanje pobolјšanja bezbednosti i zdravlјa na radu, i obuhvataju:

 

  • obaveze poslodavaca koji izvode radove na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrše promenu tehnološkog procesa, kao i onih koji izvode radove radi otklanjanja velikih kvarova ili havarija – prema inspekciji rada;
  • preciznije definisanje uslova pod kojima poslodavac daje na upotrebu opremu za rad i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, kao i uslova pod kojima poslodavac daje na korišćenje opasne hemijske i druge hemijske materije;
  • način pripreme i sprovođenja osposoblјavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i periodične provere osposoblјenosti;
  • obavezu donošenja programa za osposoblјavanje za bezbedan i zdrav rad;
  • obavezu kontinuiranog usavršavanja znanja lica za bezbednost i zdravlјe na radu;
  • evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu;
  • organizovanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu – mogućnost da poslodavac može obavlјati sam poslove bezbednosti i zdravlјa na radu u određenim manje rizičnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih i novine vezane za podizanje nivoa kompetencije lica koja se bave poslovima bezbednosti i zdravlјa na radu;
  • uslove za izdavanje licence za obavlјanje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu i dr.

 

 

Kotizacija za članove Unije poslodavaca Srbije iznosi 2.000,00 dinara. Ostali učesnici kotizaciju plaćaju 4.000,00 dinara.

 

Predviđeno trajanje seminara je 4h.

 

Rok za prijavu je 13. april 2016. godine (sreda), kontakt osoba za prijavu je Božana Knežević, poslovni sekretar u Uniji poslodavaca Srbije, tel. 011/3160 248, e-mail. info@poslodavci.rs.

 

 

Sa željom za dalji uspešan rad i saradnju, srdačno Vas pozdravljamo,

 

 

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *