Nacionalni konvent o Evropskoj uniji u Srbiji

Unija poslodavaca Srbije

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu za učešće  i praćenje toka pregovora o pristupanju sa EU i stalno telo u okviru kojeg se vodi tematski struktuirana debata predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručnjaka, privrede, sindikata i profesionalnih organizacija, o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Konvent od 2006. godine prati tok pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a kasnije najvažnije teme u procesu pridruživanja Srbije EU.

Otvaranjem pregovora o pristupanju sa EU, otvorila se i mogućnost da se Konvent uspostavi kao posebna platforma prilagođena novoj fazi odnosa Srbije i EU koja treba da omogući:

  • redovne konsultacije tela, organa i institucija Republike Srbije sa zainteresovanim stranama: civilnim društvom, lokalnim samoupravama i predstavnicima privrede u procesu pregovora i u njegovim različitim fazama,
  • definisanje preporuka i mišljenja na pregovaračke pozicije Srbije, kao i praćenjeispunjavanja merila i uslova za članstvo u različitim sektorima po pregovaračkim poglavljima,
  • transparentan i otvoren dijalog tokom analitičkog pregleda (skriniga), izrade pregovaračkih pozicija, pregovora, kao i tokom praćenja sprovođenja reformi i preuzetih obaveza tokom pregovora,
  • bolje i kvalitetnije informisanje javnosti o procesu pristupanja, o pregovorima i posledicama (obaveze različitih grupa, privrede, građana, itd.).

NKEU je uspostavljen pre svega kao telo za posebnu saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i civilnog društva u procesu pristupnih pregovora, u skladu sa dobrom praksom strateške saradnje civilnog društva sa najvišim zakonodavnim telom u zemlji i izabranim predstavnicima građana, koja je uspostavljena Rezolucijom Narodne skupštine iz 2004. godine i potvrđena rezolucijom iz 2013. godine.

U skladu sa  principom obaveznosti konsultovanja civilnog društva u izradi zakonskih i strategijskih dokumenata koji je propisala Vlada Republike Srbije, NKEU je svojom strukturom i načinom rada pogodna platforma za saradnju i konsultacije sa Vladom i njenim telima zaduženim za pregovore o članstvu sa EU (Pregovarački tim, pregovaračke Radne grupe). Princip saradnje između državnih organa i organizacija civilnog društva baziran je na Deklaraciji Komiteta ministara Saveta Evrope o kodeksu dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.Required fields are marked *