Kako da se zemlje Zapadnog Balkana uključe u zelenu, pravednu tranziciju

Eurofond, Cedefop, Evropska agencija za zaštitu životne srdine (EEA) i Evropska trening fondacija (ETF), u periodu od 29 – 31. maja u Briselu, organizovali su Tripartitni seminar sa ciljem unapređenja kapaciteta socijalnih partnera i vlada da se efikasno angažuju i kvalitetno učestvuju u socijalnom dijalogu (i tržištu rada), s posebnim fokusom na zelenu, pravednu tranziciju u državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u EU.

Zelena transformacija obuhvata promenu ka održivijem, ekološki prihvatljivijem načinu života i poslovanja. To podrazumeva smanjenje emisija štetnih gasova, prelazak na obnovljive izvore energije, povećanje energetske efikasnosti, zaštitu prirodnih resursa, promovisanje održive poljoprivrede i promene u industriji i sektoru transporta, ali i usluga uopšte, kako bi se smanjio negativan uticaj na okolinu. Ovaj zeleni prelaz takođe uključuje aspekt pravičnosti, osiguravajući da se socijalne, ekonomske i ekološke promene sprovode na način koji ne ostavlja nikoga po strani (engl. Leaving no one Behind) i koji pruža prilike za ekonomski rast, zapošljavanje i društvenu inkluziju.

Tripartitni seminar je deo nastavka pilot projekta pokrenutog od strane Eurofonda 2022. Fokus seminara 2024 je bio na identifikovanju načina na koji se zelena, pravedna tranzicija obrađuje putem socijalnog dijaloga u evropskim zemljama. Seminar se koncentrisao oko teme uticaja zelene tranzicije na industrijske odnose, zapošljavanje, veštine i potrebe za obukom na nacionalnom i sektorskom nivou. Na ovom događaju su učesnici zajednički pokušali da dođu do odgovora kako ova tranzicija može postati standardna tema dnevnog reda socijalnog dijaloga.

Seminar je bio usmeren na:

  • Deljenje iskustava i inicijativa o nacionalnim politikama i socijalnom dijalogu, posebno usmerenih na zelenu, pravednu tranziciju.
  • Poboljšanje aktivnosti međusobnog učenja među učesnicima na temelju njihovih potreba.
  • Stvaranje proaktivnih rasprava o socijalnom dijalogu i zelenoj, pravednoj tranziciji.
  • Stvaranje zajednice prakse među državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u EU, podizanjem vrednosti i svesti o socijalnom dijalogu i njegovom doprinosu zelenoj, pravednoj tranziciji.

Predstavnica Unije poslodavaca Srbije na ovom događaju je naročito istakla da osnovno načelo zelene, pravedne tranzicije Leaving no one Behind – koje podrazumeva da u procesu transformacije ka održivom razvoju niko ne može da ostane isključen, treba da se primeni ne samo na tzv. ranjive kategorije, već i na zemlje Zapadnog Balkana, jer napretka na ovom polju nema ako će zemlje EU ići u pravcu promena, a ostali deo regiona kasniti. Zato je uputila apel da zemljama kandidataima pod olakšanim uslovima budu dostupni fondovi EU koji će omogućiti lakšu transformaciju privrede i društva u cilju održivosti i zajedničke evropske perspektive.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *