ISTIČE ROK ZA PRIJAVU PO ZAKONU O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Poštovani poslodavci,

 Podsećamo Vas da dana, 31. januara 2019. godine, ističe rok za prijavu ovlašćenih/odgovornih lica pravnih subjekata u Centralnoj evidenciji koja se vodi u Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018).

Osnovni cilj donošenja Zakona, prema zakonodavcu, leži u olakšanom preduzimanju radnji i mera za sprečavanje i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, i isti je donet po hitnom postupku, po preporuci Komiteta Manival Saveta Evrope, u skladu sa Direktivom EU 2015/849.

Zakon je uveo obavezu pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji da odrede stvarne vlasnike i obezbede odgovarajuću dokumentaciju, a nakon formiranja Centralne evidencije stvarnih vlasnika kod Agencije za privredne registre – ovlašćena/odgovorna lica kod Registrovanih subjekata biće dužna da ove podatke i dokumente unesu i evidentiraju u istoj evidenciji. Ovaj rok, za sve registrovane subjekte u APR-u ističe 31. januara 2019. godine.

Preciznije, Zakon se primenjuje na sledeća pravna lica i druge subjekte registrovane u Republici Srbiji: privredna društva, osim javnih akcionarskih društava; zadruge; ogranke stranih privrednih društava; poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica; fondacije i zadužbine; ustanove; predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.

Stvarnim vlasnikom, u skladu sa Zakonom, smatra se: fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela; fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka; fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju; fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava; fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

U situaciji kada nije moguće odrediti fizičko lice koje je stvarni vlasnik kako je to propisano, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta jeste ono fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član tog organa.

Zakon uvodi novo krivično delo, za koje je zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina, za lica koja u nameri da prikriju stvarnog vlasnika (i) ne upišu podatke o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta, ili upišu neistinit podatak o stvarnom vlasniku, odnosno promene ili izbrišu istinit podatak o stvarnom vlasniku. Takođe, predviđena je i prekršajna odgovornost, sa novčanim kaznama u rasponu od 500.000 do 2.000.000 dinara za Registrovane subjekte (odnosno u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorna lica) u slučaju propuštanja da se izvrši evidentiranje ili ažuriranje podataka o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji odnosno neposedovanja odgovarajuće, tačne i ažurne dokumentacije o stvarnim vlasnicima.

 

 

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *