Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište po pravilniku za primarnu bilјnu proizvodnju Ministarstva polјoprivrede

Ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine doneo je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne polјoprivredne proizvodnje.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za podršku programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti kroz podsticaje za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme i kvalitetnih priplodnih grla uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i obrasci zahteva i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Primarna proizvodnja bilјnih kultura, u smislu ovog pravilnika, obuhvata proizvodnju:

 1. žitarica;
 2. industrijskog bilјa;
 3. aromatičnog i lekovitog bilјa;
 4. povrća;
 5. voća;
 6. grožđa;
 7. cveća.

Podsticajna sredstva se mogu dobiti za:

 1. Sušare – samo za žitarice, aromatično i lekovito bilјe i gajene pečurke
 2. Mašine za pakovanje sadnica
 3. Mašine za vezivanje rezanog cveća
 4. Destilator eteričnih ulјa – samo za aromatično i lekovito bilјe
 5. Separator ulјa – samo za aromatično i lekovito bilјe
 6. Boks palete

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva;
 2. preduzetnik;
 3. privredno društvo;
 4. zemlјoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih polјoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 5. srednja škola;
 6. naučnoistraživačka organizacija u oblasti polјoprivrede.

Lice iz tačaka. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

 1. nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavlјanja delatnosti;
 2. nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
 3. nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemlјoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

 1. je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
 2. u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
 3. nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

 1. se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;
 2. ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada polјoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

 

Opšti uslovi za odobravanje prava na podsticaje

 

Pravo na odobravanje podsticaja imaju lica koja:

 1. nisu započela realizaciju investicije koja je predmet zahteva za odobravanje podsticaja u skladu sa ovim pravilnikom;
 2. nemaju nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju;
 3. nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 4. za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim polјoprivrednim gazdinstvima;
 5. su izmirila dospele poreske obaveze;
 6. iznos pojedinačnog predračuna veći od 50.000 dinara i ako je na predračunu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele veći od 50.000 dinara;
 7. dobavlјač i podnosilac zahteva ne predstavlјaju povezana lica;
 8. po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredelјenih za ovu namenu posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u polјoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Posebni uslovi za odobravanje prava na podsticaje u okviru programa za podršku investicijama u primarnu proizvodnju bilјnuh kultura:

 1. u Registru ima upisano polјoprivredno zemlјište pod proizvodnjom bilјnih kultura iz ovog pravilnika;
 2. je investicija vezana za proizvodnju odgovarajuće vrste bilјnih kultura ovog pravilnika, na polјoprivrednom zemlјištu prijavlјenog u registru.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 15. aprila do 1. jula tekuće godine.

 

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za odobravanje prava na podsticaja.

Zahtev za ostvarivanje prava ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi.

Podsticaj iznosi 50% od investicije bez PDV-a, a ukoliko je korisnik podsticaja sa mestom prebivališta u naselјu sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, podsticaj iznosi 65% od investicije bez PDV-a.

Spisak naselјa sa otežanim uslovima rada u polјoprivredi, možete pronaći OVDE.

Ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 3.000.000 dinara.

Izuzetno, pravo na podsticaje za 2017. godinu ostvaruje i lice  koje je u potpunosti realizovalo investiciju  u periodu od 16. oktobra 2016. godine do dana podnošenja zahteva za isplatu podsticaja.

Više informacija

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *